Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162678-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-153 Wrocław
Ulica
Pl. Powstańców Warszawy
Nr telefonu
071 3435643, 3433308
Email
przetargi@mnwr.pl
Strona www
www.mnwr.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162678-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571361-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 27846800000000, ul. Pl. Powstańców Warszawy  5, 50-153  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3435643, 3433308, e-mail przetargi@mnwr.pl, faks 713 725 159.
Adres strony internetowej (url): www.mnwr.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
7/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa sprzątania w Panoramie Racławickiej wraz z terenem przyległym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy, czyli w: a) Panoramie Racławickiej przy ul. J. E. Purkyniego 11 we Wrocławiu; b) Muzeum Narodowym przy Pl. Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu; c) Muzeum Etnograficzne przy ul. Traugutta 111/113 we Wrocławiu. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a, Zamawiający określa, iż wszystkie prace fizyczne, bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy koordynatora. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi sprzątania, wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia o zawarciu umów o pracę dla każdej zatrudnionej osoby, mającej realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Do współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy oraz kontroli nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznaczy Koordynatora i co najmniej dwóch Brygadzistów: - Koordynator będzie utrzymywać stały telefoniczny kontakt z przedstawicielami Zamawiającego. - Koordynator zobowiązany będzie co najmniej dwa razy w tygodniu osobiście kontrolować personel sprzątający w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie prace składające się na niniejsze zamówienie Wykonawca zrealizuje przy zastosowaniu własnego sprzętu: czyszczarka, odkurzacz itp., własnych urządzeń oraz własnych środków czystości, w sposób zgodny z opisem zawartym w załącznikach od nr 7 do 7e do SIWZ. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem, urządzeniami, a także środkami czystości pozwalającymi na prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Część prac wyszczególnionych w OPZ jest pracami na wysokości (np. mycie okien) i osoby je wykonujące muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Do mycia okien wystarczą myjki na długim wysięgniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określają następujące załączniki do SIWZ: załącznik nr 1 - wzór umowy, załączniki od nr 7 do nr 7 e - opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90919200-4, 90911300-9, 90914000-7, 90611000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 257724.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MATBEX Sp.z o.o.
Email wykonawcy: katarzyna.ronowska@matbex.pl
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 317000.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 317000.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 654949.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie