Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób...

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162265-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
Nr telefonu
343 682 461
Email
zamowienia@zgm-tbs.czest.pl
Strona www
www.zgm-tbs.czest.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162265-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.: "Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564300-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15140560700010, ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  24, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 682 461, e-mail zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, faks 034 3682461, 3651290.
Adres strony internetowej (url): www.zgm-tbs.czest.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o."
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DTIZ.2611.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórek 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., o łącznej powierzchni kubatury 4 028,40 m3 tj. 1) budynek mieszkalny - nr 1, o kubaturze 805,60 m3 i powierzchni zabudowy 106,00 m2, 2) budynek mieszkalny- nr 7, o kubaturze 2 528,80 m3 i powierzchni zabudowy 218,00 m2, 3) budynek mieszkalny - nr 8, o kubaturze 504,00 m3 i powierzchni zabudowy 90,00 m2, 4) budynek użytkowy - nr 11, o kubaturze 190,00 m3 i powierzchni zabudowy 50,00 m2. 2. Zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Projekt Budowlany - załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W przypadku jeżeli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub wykazie robót - obmiarze, wskazano nazwy wyrobów gotowych, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych, z podaniem nazwy, symbolu, znaku firmowego i nazwy producenta, danych technicznych i opisów technologii, stanowią one jedynie przykłady elementów, urządzeń, materiałów i technologii, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót, w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (zamienników). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że oferowane przez niego elementy, urządzenia, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Wskazanie równoważności oferowanych elementów, urządzeń, materiałów i technologii spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń, parametrów lub technologii wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i technologii równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach i technologii nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty i technologie równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów i technologii, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej, składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów i technologii poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu i technologii zamówienia (np. poprzez złożenie dla tych materiałów stosownych dokumentów - atestów i aprobat dopuszczających w/w do stosowania w budownictwie). 3. UWAGA! Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ są jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy w ustaleniu ceny ryczałtowej. Ilości i opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót nie należy traktować jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze -nie ujęto całego zakresu robót, to roboty muszą być wycenione i wykonane według: - Projektu budowlanego, - STWiORB i obowiązujących przepisów technicznych, - wiedzy technicznej, - zapisów w niniejszej SIWZ w związku z powyższym przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin miejsc, w których będą wykonywane roboty. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 4. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w tym: 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne, związane z przedmiotem zamówienia opisane w Przedmiarze robót, STWiORB i projekcie budowlanym, tj. robotnik budowlany - kod zawodu 71, według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145), zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, 2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt III.4.1) SIWZ, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt III.4.1) SIWZ, c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.4.1) oraz pkt III.4.3).a) i pkt III.4.3).b) SIWZ. 5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV: 45111220-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145873.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BAKAMAX SP. Z O.O.
Email wykonawcy: biuro.bakamax@gmail.com
Adres pocztowy: Iwanowice Małe, ul. Długa 67
Kod pocztowy: 42-152
Miejscowość: Opatów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 374690.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: