Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa lub utwardzenie dróg gminnych z płyt betonowych w Gminie Pilchowice

śląskie, Pilchowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162161-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-145 Pilchowice
Ulica
Damrota
Nr telefonu
32 235 65 21
Email
szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl
Strona www
www.bip.pilchowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162161-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Gmina Pilchowice: Przebudowa lub utwardzenie dróg gminnych z płyt betonowych w Gminie Pilchowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537026-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. Damrota  6, 44-145  Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa lub utwardzenie dróg gminnych z płyt betonowych w Gminie Pilchowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 1: "Utwardzenie drogi gminnej, ul. Leśników w Leboszowicach" Zakres robót obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi gminnej ulicy Leśników w Leboszowicach na długości 135 m w postaci ułożenia płyt betonowych z betonu klasy C25/30 o wymiarach 300x150x0,15 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31.5 mm wraz z wykonaniem poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m wraz z plantowaniem i porządkowaniem terenu. Ogólny zakres robót obejmuje m.in.: a) wykonanie pełnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, b) wykonanie robót związanych z wytyczeniem obiektu, korytowaniem, profilowaniem podłoża pod podbudowę, c) wykonanie utwardzenia z płyt betonowych o wymiarach 300x150x0,15 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31.5 mm w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, d) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m wraz z plantowaniem i porządkowaniem terenu, e) uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, f) dodatkowo w kalkulacji ww. zadania należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną, g) w czasie prowadzenia robót drogowych Wykonawca powinien zapewnić taki system prowadzenia robót aby była możliwość dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów należących do mieszkańców lub ewentualnego objazdu. Zakres objęty umową uwzględnia również: ? zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ? przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej: a) Zamawiający informuje, że dysponuje materiałem do wykonania części zakresu robót jak wyżej w liczbie 28 sztuk płyt drogowych, betonowych o wymiarach 300x150x15 cm. Materiał ten jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany jest w miejscowości Żernica przy ulicy Wrzosowej, na działce o numerze ewidencyjnym 1034/93 i przekazany zostanie Wykonawcy w dniu rozpoczęcia robót jako materiał do wbudowania w powyższy zakres. Koszt realizacji robót winien być zmniejszony o powyższy materiał. b) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie drogi gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. c) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. d) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez Tomasza Gacka (SLK/3672/PWOD/11 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń) oraz Arkadiusza Gawłowskiego, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Zadanie nr 2: "Utwardzenie drogi gminnej, ul. Rolników w Pilchowicach" Zakres robót obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi gminnej ulicy Rolników w Pilchowicach na długości 191 m w postaci ułożenia płyt betonowych z betonu klasy C25/30 o wymiarach 300x150x0,15 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31.5 mm wraz z wykonaniem poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m wraz z plantowaniem i porządkowaniem terenu. Ogólny zakres robót obejmuje m.in.: a) wykonanie pełnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, b) wykonanie robót związanych z wytyczeniem obiektu, korytowaniem, profilowaniem podłoża pod podbudowę, c) wykonanie utwardzenia z płyt betonowych o wymiarach 300x150x0,15 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31.5 mm w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, d) wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m wraz z plantowaniem i porządkowaniem terenu, e) uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, f) dodatkowo w kalkulacji ww. zadania należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną, g) w czasie prowadzenia robót drogowych Wykonawca powinien zapewnić taki system prowadzenia robót aby była możliwość dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów należących do mieszkańców lub ewentualnego objazdu. Zakres objęty umową uwzględnia również: ? zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ? przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z utwardzeniem nawierzchni drogi gminnej: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie drogi gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. f) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez Tomasza Gacka (SLK/3672/PWOD/11 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń) oraz Arkadiusza Gawłowskiego, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Zadanie nr 3: "Przebudowa drogi gminnej, ul. Wrzosowa w Żernicy - etap I" Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Żernica przy ulicy Wrzosowej. Ulica ta stanowi obecnie dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz pól uprawnych zlokalizowanych wzdłuż drogi. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej ulicy Wrzosowej w Żernicy na długości 300 m w postaci ułożenia płyt betonowych z betonu klasy C25/30 o wymiarach 300x150x0,15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 10 cm na odcinkach prostych oraz ułożenia betonu cementowego C30/37 z zbrojeniem rozproszonym o wysokości 20 cm na dwóch warstwach podbudowy: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na odcinkach stanowiących łuk poziomy jezdni. Ponadto w ramach zadania należy wykonać obustronne pobocze utwardzone z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5 m natomiast na całej długości przebudowywanego odcinka drogi na obu krawędziach jezdni stosownie do lokalizacji należy zabudować koryta betonowe o wymiarach 60x50x15 cm na ławie betonowej C12/15 o grubości 10 cm. Wyloty korytek betonowych zlokalizowane będą w istniejącym rowie melioracyjnym który docelowo należy umocnić za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 58x58x7 cm, kołkowanych na dnie o skarpach rowu na łącznej powierzchni umocnienia 52 m2. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu jak również pokazano elementy wykończeniowe dróg. Ogólny zakres robót obejmuje m.in.: a) wykonanie robót związanych z wytyczeniem obiektu, korytowaniem, profilowaniem podłoża pod podbudowę, b) wykonanie utwardzenia z płyt betonowych o wymiarach 300x150x0,15 cm oraz betonu cementowego w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, c) wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o szerokości 0,5 m wraz z plantowaniem i porządkowaniem terenu, d) uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, e) dodatkowo w kalkulacji ww. zadania należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną, f) w czasie prowadzenia robót drogowych Wykonawca powinien zapewnić taki system prowadzenia robót aby była możliwość dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów należących do mieszkańców lub ewentualnego objazdu. Zakres objęty umową uwzględnia również: ? zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ? przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie drogi gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. f) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Firmę Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK", mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, stanowiącej załącznik nr 7 i 8 do SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45111291-4, 45233252-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Utwardzenie drogi gminnej, ul. Leśników w Leboszowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44715.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pbdspzoo@op.pl
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 179A
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54981.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54981.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124537.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Utwardzenie drogi gminnej, ul. Rolników w Pilchowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69105.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pbdspzoo@op.pl
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 179A
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84993.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84993.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176197.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przebudowa drogi gminnej, ul. Wrzosowa w Żernicy - etap I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 313793.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAR-KOP Mariusz Pawliczek
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: ul. Szkolna 10
Kod pocztowy: 44-153
Miejscowość: Smolnica, Sośnicowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 334960.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 334960.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399996.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie