Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.580.257,00 ZŁ

świętokrzyskie, Mniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510163851-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-080 Mniów
Ulica
ul. Centralna
Nr telefonu
+48 41 3737002
Email
ug@mniow.pl
Strona www
www.mniow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510163851-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Urząd Gminy w Mniowie: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.580.257,00 ZŁ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568489-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540140867-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Mniowie, Krajowy numer identyfikacyjny 54988400000000, ul. ul. Centralna  9, 26-080  Mniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48 41 3737002, e-mail ug@mniow.pl, faks +48 41 3737004.
Adres strony internetowej (url): www.mniow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.580.257,00 ZŁ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.580.257,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 2. Spłata rat kredytu (kapitału) nastąpi w ratach wg harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga karencji w spłacie rat kapitałowych do 29 kwietnia 2023 r. Przewidywany termin spłaty kredytu: grudzień 2028 r. 4. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 5. Spłata odsetek dokonywana będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt. 6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, za termin spłaty raty lub odsetek uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. 7. Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 8. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Uruchamiany będzie w dowolnych transzach zgodnie ze złożoną, pisemną dyspozycją Zamawiającego. 9. Oprocentowanie kredytu w wysokości: zmienna stopa procentowa WIBOR dla 1 M liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy + niezmienna stała marża banku. Kredytobiorca nie ponosi innych niż marża kosztów z tytułu zaciągniętego kredytu. 10. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 11. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania lub wykorzystania tylko części kredytu. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od faktycznego zadłużenia. 13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 516996.09
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Mniowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Centralna 9
Kod pocztowy: 26-080
Miejscowość: Mniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 516996.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 516996.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 547628.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie