Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dowożenie uczniów do szkół gminnych, Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku, Szkoły Podstawowej w Odrach, Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i...

pomorskie, Czersk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510163818-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
89-650 Czersk
Ulica
ul. Dworcowa
Nr telefonu
523 984 530
Email
dyrektor@zof.czersk.pl
Strona www
https://zofczersk.mojbip.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510163818-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Zespół Obsługi Finansowej: Dowożenie uczniów do szkół gminnych, Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku, Szkoły Podstawowej w Odrach, Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i Akademii Sukcesu "Nasza Szkoła" w Czersku w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577370-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Obsługi Finansowej, Krajowy numer identyfikacyjny 11127350000000, ul. ul. Dworcowa  31, 89-650  Czersk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 984 530, e-mail dyrektor@zof.czersk.pl, faks 523 984 530.
Adres strony internetowej (url): https://zofczersk.mojbip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do szkół gminnych, Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku, Szkoły Podstawowej w Odrach, Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i Akademii Sukcesu "Nasza Szkoła" w Czersku w roku szkolnym 2019/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku oraz do Akademii Sukcesu "Nasza Szkoła" w Czersku na trasie: - Mokre - Malachin - Czersk - 7 km w ramach komunikacji regularnej - przez zakup biletów miesięcznych na liniach regularnych realizowanych przez Wykonawcę w ramach transportu publicznego. Dowożenie uczniów odbywać się będzie w dni pracy szkół wg poniższego harmonogramu: - rozpoczęcie zajęć lekcyjnych: godz. 8.00 - 2 kursy - zakończenie zajęć: godz. 12.30 do 15.15 - 4 kursy Liczba korzystających z dowożenia - ok. 75 uczniów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54166.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CHOJNICE SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 2 LUTEGO 6
Kod pocztowy: 89-632
Miejscowość: BRUSY
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53125.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53125.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53125.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  PRZTARG NIEOGRANICZONY  na podstawie art. 11 UST. 8  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
WPŁYNĘŁA 1 OFERTA, OFERTA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY, ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SIWZ. WW. OFERTA UZYSKAŁA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. UZASADNIENIE PRAWNE - JAK WYŻEJ.
 
drukuj ogłoszenie