Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa warzyw i owoców 2019

dolnośląskie, Stronie Śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510163749-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Sudecka
Nr telefonu
74 8141488 w. 248
Email
szpital_stronie@pro.onet.pl
Strona www
www.wcpd.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510163749-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa warzyw i owoców 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574867-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29498700000000, ul. Sudecka  3A, 57-550  Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8141488 w. 248, e-mail szpital_stronie@pro.onet.pl, faks 748 141 494.
Adres strony internetowej (url): www.wcpd.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa warzyw i owoców 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-231- 07/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności: warzyw i owoców, w ilościach i o charakterze określonych w załączniku do SIWZ. Okres trwania Dostawy wynosi 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15300000-1, 15331000-7, 15330000-0, 03212100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zmianami). Uzasadnienie faktyczne i prawne: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zmianami), z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie