Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy opału dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach na II półrocze 2019 roku

świętokrzyskie, Nagłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510163377-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-362 Nagłowice
Ulica
ul. Kacpra Walewskiego
Nr telefonu
41 38 145 84
Email
dom_naglowice@wp.pl
Strona www
www.powiatjedrzejow.pl ścieżka dostępu:-Jednostki organizacyjne powiatu-Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży-Zamówienia publiczne- Dostawy

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510163377-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej: Sukcesywne dostawy opału dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach na II półrocze 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563308-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 26041118000000, ul. ul. Kacpra Walewskiego  6, 28-362  Nagłowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 38 145 84, e-mail dom_naglowice@wp.pl, faks 41 38 145 84.
Adres strony internetowej (url): www.powiatjedrzejow.pl ścieżka dostępu:-Jednostki organizacyjne powiatu-Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży-Zamówienia publiczne- Dostawy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy opału dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach na II półrocze 2019 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CAP-ZP.341.1.2019.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału: miału węglowego i węgla kamiennego dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach. Zakres dostawy obejmuje: - Miał węglowy - węgiel kamienny sortyment miał 32.1 kl 25/12 wg PN-82/G-97001-3 kaloryczność nie mniejsza niż 25 000 kj/kg, zawartość siarki nie przekraczająca 0,6%, zawartość popiołu nie przekraczająca 12%, uziarnienie 10-20 mm - w ilości przewidywanej: min. 100 ton - max. 190 ton, Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów. - Węgiel orzech - węgiel kamienny 32.1 kl 28/7, sortymentu OII, kaloryczność nie mniejsza niż 28 000 kj/kg, zawartość siarki nie przekraczająca 0,6%, zawartość popiołu nie przekraczająca 7% - w ilości przewidywanej: min. 5 ton - max. 10 ton,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WĘGLOPASZ Sp. z o.o.
Email wykonawcy: weglopasz@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6
Kod pocztowy: 60-648
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72078.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72078.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118898.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie