Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków Kłajpeda

wielkopolskie, Czajków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510163141-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-524 Czajków
Ulica
Czajków 39
Nr telefonu
627 311 006
Email
ugczajkow@xl.wp.pl
Strona www
www.czajkow-gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510163141-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Gmina Czajków: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków Kłajpeda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566245-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czajków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085559300000, ul. Czajków 39  , 63-524  Czajków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 311 006, e-mail ugczajkow@xl.wp.pl, faks 627 311 034.
Adres strony internetowej (url): www.czajkow-gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków Kłajpeda
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków Kłajpeda. Długość odcinka do przebudowy 855mb. Szerokość podbudowy 4,2 mb na odcinku od 0 do 425 m oraz 3,7 mb na odcinku od 425 do 855m z uwzględnieniem poszerzeń na łukach drogi. Zakres przebudowy obejmuje roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15cm, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 nawierzchni drogowych, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna), nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16cmz kruszywa rozściełanego mechanicznie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167457
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Czajków 111
Kod pocztowy: 63-524
Miejscowość: Czajków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205972.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205972.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 260490.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie