Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN, DROBIU (2019)

kujawsko-pomorskie, Świecie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560163624-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-100 Świecie
Ulica
ul. Sądowa
Nr telefonu
052 33 08 305
Email
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
Strona www
http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560163624-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Świecie: DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN, DROBIU (2019)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 639571-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500298352-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, Krajowy numer identyfikacyjny 29152300000000, ul. ul. Sądowa  18, 86-100  Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 33 08 305, e-mail sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl, faks 52 33 24 541.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN, DROBIU (2019)
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
V. 271. 8. 2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, wędlin, drobiu. Zamawiający podzielił postępowanie na 3 części: 1) Pakiet nr 1 - WĘDLINY ; 2) Pakiet nr 2 - MIĘSO ; 3) Pakiet nr 3 - DRÓB. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Zamawiający wymaga maksymalnie 4 dniowego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie 3 dniowego terminu zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty - zob. pkt 13. SIWZ. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie minimum 21 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty - zob. pkt 13. SWIZ.

II.4) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Pakiet nr 1 - Wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA ROMAN ANIOŁKOWSKI, EWA ANIOŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA,  ,  UL. KARABINIERÓW 2G ,  86-300,  GRUDZIĄDZ ,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 18350 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmniejszenie wielkości zamówienia.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie