Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów ? adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu Paczków i Jawornik....

opolskie, Paczków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560163519-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-370 Paczków
Ulica
Rynek
Nr telefonu
774 316 791
Email
wzp@paczkow.pl
Strona www
www.paczkow.bip.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560163519-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Paczków: Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska Nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540357-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500005207-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500035769-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Paczków, Krajowy numer identyfikacyjny 52937353321000, ul. Rynek  1, 48-370  Paczków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 316 791, e-mail wzp@paczkow.pl, faks 775 449 004.
Adres strony internetowej (url): www.paczkow.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów - adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.27.271.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę płyty Rynku w granicach istniejącego pasa drogowego, w zakresie: jezdni, miejsc postojowych, chodników, zieleńców, placu i zjazdów, budowa przyłączy: elektroenergetycznego, przebudowa sieci: oświetlenia, kanalizacji opadowej, budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: makieta miasta, wodotrysk z komorą technologiczną, zdrój wody pitnej, schody terenowe, donice, ławki, kosze na śmieci, śmietnik z podziemną komorą, stojaki rowerowe, latarnie oraz bramy na dojściu do istniejącej zabudowy mieszkalnej zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr 586/16 z dnia 31.08.2016. oraz pozwoleniem konserwatorskim nr 646/N/2016 z dnia 23.08.2016r. Wytyczne niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia: ? W zakres zadania nie wchodzi wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami. Prace będą wykonane na podstawie odrębnego zamówienia jednak należy uwzględnić odpowiednią współpracę, koordynację oraz terminowość wykonania. ? Do wyceny nawierzchni z kostki granitowej rzędowej 12-14-24- Obszar C PZT- materiał tj. kostkę granitową należy przyjąć z odzysku z wcześniej zdemontowanych nawierzchni. ? Do wyceny nawierzchni z bruku z kamienia łamanego - Obszar D PZT- część materiałów tj. bruk z kamienia łamanego w ilości 1 048 m2 , należy przyjąć z odzysku z wcześniej zdemontowanych nawierzchni. Wykonawca powinien przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac, projekt organizacji ruchu do akceptacji Zamawiającego w chwili podpisania umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w roku 2017 nie więcej niż -15% wartości zamówienia , w 2018 nie więcej niż- 60% wartości zamówienia, w 2019 - pozostała część W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, jest materiałem poglądowym i służy wyłącznie pomocniczo. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Po zakończeniu robót budowlanych, wykonawca dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej w tym oświadczenia wykonawcy, oświadczenia kierownika budowy, dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły prób szczelności, sprawdzeń instalacji, protokoły robót zanikowych, atesty, deklaracje, gwarancje oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w: 1) przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. 3) Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: ? pracowników niższego szczebla technicznego - organizacja procesu budowlanego oraz realizacji i dozór na wykonywanymi robotami budowlanymi - wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod kierownictwem Pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy), ? pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych - wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod kierownictwem Pracodawcy (wykonawcy lub podwykonawcy), 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby realizacja usługi dostosowana była do potrzeb wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45262300-4,
45262500-6,
45260000-7,
45420000-7,
45410000-4,
45430000-0,
45431000-7,
45440000-3,
45421000-4,
45450000-6,
45233226-9,
45112710-5,
45111200-0,
45332000-3,
45315000-8,
45331210-1,
45231300-8,
45231400-9,
45311100-1,
45311200-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.07.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana: wynagrodzenia, terminu wykonania i sposobu rozliczania wynagrodzenia
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana: wynagrodzenia, terminu wykonania i sposobu rozliczania wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Wykonanie dodatkowych elementów kamiennych granitowych obudów drzew w kształcie koła jest konieczne w celu wykonanie zabezpieczenia pozostawianej części dobrze zachowanego, ozdobnego drzewostanu. Decyzję o pozostawieniu części drzewostanu podjął zamawiający ze względu na dobry stan zachowania części istniejącego drzewostanu i względów estetyczno-funkcjonalnych. 2. Dokumentacja projektowa obejmowała odwodnienie tzw. "Małego Rynku" powierzchniowo poprzez zaprojektowany ściek deszczowy z odprowadzeniem do wpustu ulicznego. Wykonanie lokalnej sieci kanalizacyjnej deszczowej z rur PCV fi 200, umożliwi podłączenie odpływu wód opadowych z budynków, bezpośrednio do nowo wykonanej kanalizacji deszczowej co zapobiegnie ryzyku zalewania przyziemi i piwnic budynków oraz poprawia walory użytkowo-funkcjonalne terenu przy budynkach w ww. obszarze Małego Rynku. 3. Strop nad pomieszczeniami piwnic znajduje się bezpośrednio pod nawierzchnią płyty Rynku w obszarze projektowanej zieleni przy budynku nr 11. Izolacja stropu nad pomieszczeniami piwnic jest konieczna na powierzchni ok. 25 m2. Problem nie jest związany bezpośrednio z zakresem realizacji przedmiotowego zadania, jest jednak konieczny do rozwiązania na obecnym etapie robót w celu uniknięcia podczas dalszej eksploatacji płyty Rynku, uszkodzeń wykonanych w tym obszarze elementów projektowanego zagospodarowania terenu w zakresie nasadzeń i zieleni. Ponadto wykonanie izolacji stropu skutecznie zabezpieczy przed zalewaniem pomieszczenia piwnic. Wykonanie powyższych robót jest konieczne ze względu na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększające jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów oraz ze względów estetyczno-historycznych dla wykonanie w/w zadania. Ww. zmiany dopuszcza się zgodnie ze spec. wykonanie robót.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie