Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Termomodernizacja i remont elewacji Przedszkola 22 w Gdyni

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164183-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-428 Gdynia
Ulica
ul. Gen. J. Hallera
Nr telefonu
58 6220442 w.21
Email
przedszkole22@interia.pl
Strona www
http://www.przedszkole22.com.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164183-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579879-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole nr 22, Krajowy numer identyfikacyjny 22114320500000, ul. ul. Gen. J. Hallera  37, 81-428  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6220442 w.21, e-mail przedszkole22@interia.pl, faks 58 6220442 w.23.
Adres strony internetowej (url): http://www.przedszkole22.com.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 34 1020 1853 000 9402 0223 3062 z dopiskiem: "Wadium - Termomodernizacja i remont elewacji Przedszkola 22 w Gdyni" b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm). 3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 14.08.2019r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego 7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w ust. od 163 lit. b) do 163 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji w pokoju Dyrektora Przedszkola nr 22 (I piętro), adres: ul. Gen. J. Hallera 37, 81-428 Gdynia, przed terminem składania ofert. 8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 34 1020 1853 0000 9402 0223 3062 z dopiskiem: "Wadium - Termomodernizacja i remont elewacji Przedszkola 22 w Gdyni" b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm). 3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 14.08.2019r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego 7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w ust. od 163 lit. b) do 163 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji w pokoju Dyrektora Przedszkola nr 22 (I piętro), adres: ul. Gen. J. Hallera 37, 81-428 Gdynia, przed terminem składania ofert. 8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

 
drukuj ogłoszenie