Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

opolskie, Dobrodzień

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164044-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-380 Dobrodzień
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
343 575 100
Email
przetargi@dobrodzien.pl
Strona www
http://bip.dobrodzien.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164044-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Dobrodzień:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573617-N-2019
Data: 15/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobrodzień, Krajowy numer identyfikacyjny 15139863000000, ul. Plac Wolności  1, 46-380  Dobrodzień, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 575 100, e-mail przetargi@dobrodzien.pl, faks 034 3575100 w. 30.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dobrodzien.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy.
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie