Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku

opolskie, Prudnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163230-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-200 Prudnik
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
774 066 200
Email
zp@prudnik.pl
Strona www
www.bip.prudnik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163230-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Prudnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575488-N-2019
Data: 18-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Prudnik, Krajowy numer identyfikacyjny 52652900000000, ul. ul. Kościuszki  3, 48-200  Prudnik, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 066 200, e-mail zp@prudnik.pl, faks 774 066 228.
Adres strony internetowej (url): www.bip.prudnik.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-08, godzina 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-12, godzina 12:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawcy winni posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000,00 zł.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: