Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatów RTG oraz przeglądów, konserwacji i naprawy TK...

wielkopolskie, Oborniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164983-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-600 Oborniki
Ulica
Szpitalna
Nr telefonu
+48(61)2973600
Email
mariasak@szpital.oborniki.info

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164983-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Oborniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581530-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030660900000, ul. Szpitalna  2, 64-600  Oborniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48(61)2973600, e-mail mariasak@szpital.oborniki.info, faks +48(61)2960079.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Minimalne warunki udziału w postępowaniu: (...) b) zaświadczenie producenta aparatu, którego dotyczy złożona oferta potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonywania usług z zakresu przeglądów, konserwacji i naprawy aparatu objętego przedmiotem postępowania, c) wykaz osób, skierowanych do realizacji usługi. (...) - 1 osoba posiadająca przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta aparatury zgodnie z zapisami ppkt b)
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Minimalne warunki udziału w postępowaniu: (...) b) Zamawiający wymaga złożenia zaświadczenia z odbycia przeszkolenia z zakresu przeglądów, konserwacji i naprawy u jakiegokolwiek producenta aparatów RTG i TK lub zaświadczenie/ certyfikat z przeszkolenia przez podmioty wykonujące usługę z zakresu serwisowania RTG i TK lub certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001. Powyższe kwalifikacje powinien posiadać inżynier wykonujący usługę i wpisany w wykaz osób, c) wykaz osób, skierowanych do realizacji usługi. (...) - 1 osoba posiadająca przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta aparatury zgodnie z zapisami ppkt b)lub osoba przeszkolona w zakresie serwisowania tomografów komputerowych produkcji GE przez doświadczone firmy szkoleniowe niezależne od producenta, które posiadają umiejętności praktyczne z zakresu serwisowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) (...) 3)zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu serwisowania i przeglądów aparatury wystawione przez producenta dla osoby wymienionej w wykazie. Zaświadczenie musi dotyczyć sprzętu wymienionego w przedmiotowym postępowaniu. (...)
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) (...) 3)Zaświadczenia z odbycia przeszkolenia z zakresu przeglądów, konserwacji i naprawy u jakiegokolwiek producenta aparatów RTG i TK lub zaświadczenie/ certyfikat z przeszkolenia przez podmioty wykonujące usługę z zakresu serwisowania RTG i TK lub certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001. Powyższe kwalifikacje powinien posiadać inżynier wykonujący usługę i wpisany w wykaz osób. Zaświadczenie musi dotyczyć sprzętu wymienionego w przedmiotowym postępowaniu. (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data:2019-08-09, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data:2019-08-21, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie