Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. zo.o. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164785-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-073 Warszawa
Ulica
ul. Grenadierów
Nr telefonu
22 51 52 743
Email
zp@grochowski.waw.pl
Strona www
www.grochowski.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164785-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578403-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21539890000000, ul. ul. Grenadierów  , 04-073  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 51 52 743, e-mail zp@grochowski.waw.pl, faks 22 51 52 789.
Adres strony internetowej (url): www.grochowski.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5.Zmiana umowy
W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w umowie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, jeżeli środki przewidziane na realizację zamówienia będą zbyt małe by realizować ją przez okres wskazany w § 2 (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła zostaje zawarta na czas określony: od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 ust. 1 umowy). 3. Zmiana taryfy w sposób przewidziany przepisami prawa energetycznego nie stanowi zmiany warunków umowy, a tym samym nie wymaga jej formalnej zmiany. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie taryfy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w umowie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, jeżeli środki przewidziane na realizację zamówienia będą zbyt małe by realizować ją przez okres wskazany w § 2 (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła zostaje zawarta na czas określony: od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 ust. 1 umowy). 3. Zmiana taryfy w sposób przewidziany przepisami prawa energetycznego nie stanowi zmiany warunków umowy, a tym samym nie wymaga jej formalnej zmiany. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie taryfy. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w postaci następujących postanowień: 1) zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia - w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 2) zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia - w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego; 3) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian zmiana taka obowiązywać będzie od dnia obowiązywania uregulowań prawa powszechnie obowiązującego na podstawie których została dokonana; 4) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 umowy, w przypadku niewykorzystania w tym terminie przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanych środków na realizację niniejszej umowy (wartości brutto umowy) - zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; 5) zmiany postanowień umowy w zakresie obowiązku odbierania i akceptowania faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz sposobu i miejsca ich dostarczania, w przypadku wprowadzenia przepisów obligujących Zamawiającego do przyjmowania faktur elektronicznych.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: