Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami " w ramach projektu pn: "Budowa kanalizacji...

opolskie, Pokój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164532-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-034 Pokój
Ulica
ul. Sienkiewicza
Nr telefonu
774 693 085
Email
zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl
Strona www
bip.gminapokoj.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164532-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Pokój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581552-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na wartość robót nie mniejszej niż 2 200 000,00zł (z podatkiem VAT).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na wartość robót nie mniejszej niż 2 200 000,00zł (z podatkiem VAT).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie