Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wielkopolskie, Lwówek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164429-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-310 Lwówek
Ulica
ul. Ratuszowa
Nr telefonu
614 414 024
Email
urzad@lwowek.com.pl
Strona www
www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164429-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Lwówek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583352-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lwówek, Krajowy numer identyfikacyjny 53041300000000, ul. ul. Ratuszowa  2, 64-310  Lwówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 414 024, e-mail urzad@lwowek.com.pl, faks 614 414 212.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV: Procedura
Punkt: IV. 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 9 do siwz. 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w rozdziale XVI siwz: 1) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę za wykonanie zamówienia.

 
drukuj ogłoszenie