Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i wymiana lamp oświetleniowych oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi.

podlaskie, Narew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164391-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
17-210 Narew
Ulica
A. Mickiewicza
Nr telefonu
85 6816016, 85 6816753
Email
wpoplawski@narew.gmina.pl, apleskowicz@narew.gmina.pl
Strona www
www.narew.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164391-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Narew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582855-N-2019
Data: 06-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Narew, Krajowy numer identyfikacyjny 050659556, ul. A. Mickiewicza  101, 17-210  Narew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6816016, 85 6816753, e-mail wpoplawski@narew.gmina.pl, apleskowicz@narew.gmina.pl, faks 85 8733535.
Adres strony internetowej (url): www.narew.gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: - doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku o wartości robót jednego budynku nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. - kadra techniczna: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
W ogłoszeniu powinno być: - doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku o wartości robót jednego budynku nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, - kadra techniczna: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne.".

 
drukuj ogłoszenie