Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-08-2019
Numer ogłoszenia
582793-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
45-040 Opole
Ulica
Pl. Kopernika
Nr telefonu
077 5 415977
Email
zamowienia@uni.opole.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 582793-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Uniwersytet Opolski: Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
INTERREG VA (2014-2020), CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001150, partner: Uniwersytet Opolski. Nazwa projektu: Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy. Realizacja od 1.12.2017 r do 30.11.2020 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika  11 A , 45-040  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail zamowienia@uni.opole.pl, faks 775 415 930.
Adres strony internetowej (URL): www.zamowienia.uni.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
W zakresie dokumentacji przetargowej

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1368

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy
Numer referencyjny: U/38/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia są: "Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy", w podziale na części: 1. część nr 1: Realizacja 35 dwutygodniowych staży z zakresu projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2. część nr 2: Realizacja 30 dwutygodniowych staży w laboratorium zajmującym się analizą próbek wody i ścieków dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, 3. część nr 3: Realizacja 10 dwutygodniowych staży w przedsiębiorstwie zajmującym się badaniami środowiskowymi dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, 4. część nr 4: Realizacja 6 jednomiesięcznych staży z zakresu projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko dla studentów Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu w Hradec Králové. II. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1. w części nr 1 - załącznik nr 1A do SIWZ, 2. w części nr 2 - załącznik nr 1B do SIWZ, 3. w części nr 3 - załącznik nr 1C do SIWZ, 4. w części nr 4 - załącznik nr 1D do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 75121000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej będą uznane za spełnione jeżeli wyznaczony/eni przez Wykonawcę opiekun/opiekuni stażu posiada: 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, tj. w inżynierii środowiska lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, tj. nauki chemiczne, nauki biologiczne (w tym biotechnologia, ochrona środowiska, biochemia), 2. Minimum 36-miesięczne doświadczenie w pracy zawodowej w przedsiębiorstwie przyjmującym studentów na staż na stanowisku/ach bezpośrednio związanym/ych z zakresem stażu (dotyczy tylko okresu bezpośrednio przed dniem ogłoszenia niniejszego postępowania).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający będzie wymagał podania powyższych informacji w trybie określonym w sekcji III pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (opiekuna stażu), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) w zakresie realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 3.4. SIWZ i zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). *Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, e-mail: najgebauer@uni.opole.pl/ . 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr U/38/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiadają Państwo: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Państwu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Realizacja 35 dwutygodniowych staży z zakresu projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są "Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy", część 1: Realizacja 35 dwutygodniowych staży z zakresu projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75121000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 roku. 2. Poprzez prowadzenie stażu Zamawiający rozumie: wyznaczenie zakładowego opiekuna stażu, ubezpieczenie stażystów, zapewnienie odzieży ochronnej właściwej na stanowisku pracy i zgodnej z wymogami przedsiębiorstwa/jednostki badawczej, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży oraz spożywania posiłków, zapoznanie uczestnika z regulaminami funkcjonującymi i obwiązującymi w przedsiębiorstwie w tym dotyczące tajemnicy zakładu (jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa), przeszkolenie uczestnika z zakresu BHP i p-poż., kierowanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym uczestnika w trakcie pobytu na stażu, w tym udostępnienie materiałów umożliwiających prowadzenie dokumentacji stażu przez uczestnika, prowadzenie list potwierdzających obecność uczestnika na stażu, potwierdzenie zgodności informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez stażystę, wystawienie certyfikatu (2 szt.) każdemu uczestnikowi po zakończeniu stażu, umożliwienie nauczycielom akademickim nadzorującym staże z ramienia uczelni do kontroli staży.


Część nr: 2Nazwa: Realizacja 30 dwutygodniowych staży w laboratorium zajmującym się analizą próbek wody i ścieków dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są "Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy, część 2: Realizacja 30 dwutygodniowych staży w laboratorium zajmującym się analizą próbek wody i ścieków dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75121000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 roku. 2. Poprzez prowadzenie stażu Zamawiający rozumie: wyznaczenie zakładowego opiekuna stażu, ubezpieczenie stażystów, zapewnienie odzieży ochronnej właściwej na stanowisku pracy i zgodnej z wymogami przedsiębiorstwa/jednostki badawczej, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży oraz spożywania posiłków, zapoznanie uczestnika z regulaminami funkcjonującymi i obwiązującymi w przedsiębiorstwie w tym dotyczące tajemnicy zakładu (jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa), przeszkolenie uczestnika z zakresu BHP i p-poż., kierowanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym uczestnika w trakcie pobytu na stażu, w tym udostępnienie materiałów umożliwiających prowadzenie dokumentacji stażu przez uczestnika, prowadzenie list potwierdzających obecność uczestnika na stażu, potwierdzenie zgodności informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez stażystę, wystawienie certyfikatu (2 szt.) każdemu uczestnikowi po zakończeniu stażu, umożliwienie nauczycielom akademickim nadzorującym staże z ramienia uczelni do kontroli staży.


Część nr: 3Nazwa: Realizacja 10 dwutygodniowych staży w przedsiębiorstwie zajmującym się badaniami środowiskowymi dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są "Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy", część nr 3: Realizacja 10 dwutygodniowych staży w przedsiębiorstwie zajmującym się badaniami środowiskowymi dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75121000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 roku. 2. Poprzez prowadzenie stażu Zamawiający rozumie: wyznaczenie zakładowego opiekuna stażu, ubezpieczenie stażystów, zapewnienie odzieży ochronnej właściwej na stanowisku pracy i zgodnej z wymogami przedsiębiorstwa/jednostki badawczej, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży oraz spożywania posiłków, zapoznanie uczestnika z regulaminami funkcjonującymi i obwiązującymi w przedsiębiorstwie w tym dotyczące tajemnicy zakładu (jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa), przeszkolenie uczestnika z zakresu BHP i p-poż., kierowanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym uczestnika w trakcie pobytu na stażu, w tym udostępnienie materiałów umożliwiających prowadzenie dokumentacji stażu przez uczestnika, prowadzenie list potwierdzających obecność uczestnika na stażu, potwierdzenie zgodności informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez stażystę, wystawienie certyfikatu (2 szt.) każdemu uczestnikowi po zakończeniu stażu, umożliwienie nauczycielom akademickim nadzorującym staże z ramienia uczelni do kontroli staży.


Część nr: 4Nazwa: Realizacja 6 jednomiesięcznych staży z zakresu projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko dla studentów Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu w Hradec Králové
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są "Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy", Realizacja 6 jednomiesięcznych staży z zakresu projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko dla studentów Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu w Hradec Králové zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75121000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 roku. 2. Poprzez prowadzenie stażu Zamawiający rozumie: wyznaczenie zakładowego opiekuna stażu, ubezpieczenie stażystów, zapewnienie odzieży ochronnej właściwej na stanowisku pracy i zgodnej z wymogami przedsiębiorstwa/jednostki badawczej, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży oraz spożywania posiłków, zapoznanie uczestnika z regulaminami funkcjonującymi i obwiązującymi w przedsiębiorstwie w tym dotyczące tajemnicy zakładu (jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa), przeszkolenie uczestnika z zakresu BHP i p-poż., kierowanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym uczestnika w trakcie pobytu na stażu, w tym udostępnienie materiałów umożliwiających prowadzenie dokumentacji stażu przez uczestnika, prowadzenie list potwierdzających obecność uczestnika na stażu, potwierdzenie zgodności informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez stażystę, wystawienie certyfikatu (2 szt.) każdemu uczestnikowi po zakończeniu stażu, umożliwienie nauczycielom akademickim nadzorującym staże z ramienia uczelni do kontroli staży.


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: