Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-08-2019
Numer ogłoszenia
583542-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Pl. Dominikański
Nr telefonu
016 6785054 w. 14
Email
starostwo@powiat.przemysl.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 583542-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Starostwo Powiatowe w Przemyślu: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65090325600000, ul. Pl. Dominikański  3 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6785054 w. 14, e-mail starostwo@powiat.przemysl.pl, faks 166 782 760.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.spprzemysl.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.spprzemysl.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca) tj. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Plac Dominikański 3, pok. Nr 60 (Kancelaria Ogólna) do dnia 16.08.2019 r. do godz. 08.30.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha
Numer referencyjny: ZP-19-69
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha. W ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji - pojektu budowlanego i projektu wykonawczego- dla zadania pod nazwą " Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wyszatyce" gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha". Obszar, na którym należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia okazany jest w decyzji Starosty Przemyskiego z dnia 17 lutego 2019 r. nr G.III.6822.12.2015 zatwierdzającej scalenie gruntów stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ oraz na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1:7000 stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, na których wstępnie określono trasy dróg i urządzeń melioracyjnych (rowów) oraz obszar podlegający rekultywacji. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Zadaniem projektanta zwanego dalej w SIWZ - wykonawcą będzie: 2. Obszar który należy objąć opracowaniem o którym mowa w pkt 1, stanowiącym przedmiot zamówienia opisany jest w decyzji Starosty Przemyskiego z dnia 17 lutego 2019 r. nr G.III.6822.12.2015 zatwierdzającej scalenie gruntów stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ oraz na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1:7000 stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ, na których to wstępnie określono trasy dróg i urządzeń melioracyjnych (rowów) oraz obszar podlegający rekultywacji i jej charakterystykę. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Zadaniem projektanta zwanego dalej w SIWZ - wykonawcą będzie: 1. Opracowanie i przygotowanie mapy do celów projektowych - mapa lub mapy powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a swym zasięgiem obejmować teren, którego wniosek dotyczy, jak również obszar oddziaływania przewidywanej inwestycji, spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 r., nr 25, poz. 133). Zakres opracowanej mapy lub map, winien obejmować teren na którym przewiduje się nowe elementy zagospodarowania terenu ( np. drogi) , których wykonanie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. 2. Opracowanie projektu budowlanego jako podstawę uzyskania pozwolenia na budowę dla elementów zagospodarowania poscaleniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz, 1935) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w ilości 1 egzemplarza umożliwiającej jego edytowalność bez konieczności stosowania dodatkowych haseł dostępu 3. Opracowanie materiałów (opracowań opisowo - graficznych) niezbędnych do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych elementów zagospodarowania poscaleniowego, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w ilości 1 egzemplarza umożliwiającej jego edytowalność bez konieczności stosowania dodatkowych haseł dostępu 4. Opracowanie projektu wykonawczego dla elementów zagospodarowania poscaleniowego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zawierającego m.in.: a. część opisową - opis, mapa ewidencyjna z wykazem właścicieli b. część rysunkową - mapa z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia, przebieg sieci drogowej i innej nowoprojektowanej, profile podłużne dróg i rowów, profile poprzeczne dróg i rowów w punktach charakterystycznych, przekroje podłużne i poprzeczne przepustów i mostków zjazdowych, wykaz reperów roboczych c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych d. przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) z podziałem na części: I. roboty budowlane podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę II. roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę III. roboty lub prace inne, wynikające z zatwierdzonej geodezyjnej dokumentacji poscaleniowej a nie ujęte w częściach I i II 5. Przygotowanie materiałów i wniosku do złożenia celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla elementów zagospodarowania poscaleniowego, wymaganej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) 6. Uzyskanie wszelkiego typu opinii i uzgodnień organów właściwych do ich wydania, dla materiałów lub projektów mających stanowić podstawę dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę a następnie ich realizację w zakresie przewidzianym zagospodarowaniem terenu poscaleniowym wsi, badań geologicznych, itp. 7. Przygotowanie i złożenie wniosków wraz z załącznikami w właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej, celem: a. dokonania zgłoszenia robót budowlanych b. udzielenia pozwolenia na budowę 8. Wykonanie lub usunięcie w własnym zakresie wszelkiego typu usterek, braków, udzielania wyjaśnień, itp. w zakresie opracowanych materiałów lub projektów, na etapie ich uzgadniania, weryfikacji przez organ administracji architektoniczno budowlanej, prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich realizacji, w terminie nie dłuższym niż do zakończania projektu tj. do dnia 30 czerwca 2023 r. 9. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zagospodarowania poscaleniowego terenu, w tym m.in. udział w naradach koordynująco - uzgadniających, udzielania dodatkowych wyjaśnień, jednokrotne (bezpłatne) przeliczenie kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie zamawiającego, bezpłatną zmianę (uaktualnienie) przedmiaru robót wraz z wyliczeniem skutków finansowych tej zmiany, uzgadniania dopuszczalności dokonania zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, sporządzenia rysunków zamiennych w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), itp., udział w odbiorze (odbiorach) końcowych robót budowlanych 10. Opracowanie planu BIOZ dla całego przedsięwzięcia, odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w 2 egzemplarzach Informacje (wymagania) dodatkowe: 1. Termin realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 04 czerwca 2020 r. , jako termin nieprzekraczalny. Przez spełnienie warunku dotrzymania terminu należy rozumieć: a. opracowanie wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w ilościach żądanych przez Zamawiającego, b. uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień w formie właściwej do ich wydania (pismo, postanowienie, decyzja) z adnotacja, że są to dokumenty ostateczne (prawomocne), nie warunkujące koniecznością uzyskania jakichkolwiek, dodatkowych uzgodnień lub wyjaśnień, c. przygotowanie do złożenia kompletnych wniosków dotyczących zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (wniosek + załączniki wg wymagań ustawy Prawo budowlane), po uprzednim uzyskaniu akceptacji (podpisu) ze strony upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego załączników wymaganych przy w/w wnioskach i złożenia do właściwego organu, d. podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, zawierającego wykaz rzeczowy i ilościowy przekazywanych opracowań (wg opisu przedmiotu zamówienia). 2. Projektant (wykonawca) winien posiadać doświadczenie związane z wykonaniem co najmniej jednej usługi obejmującej zaprojektowanie robót drogowych związanych z budową nowych dróg, przebudową dróg istniejących 3. Wykonawca będzie zobowiązany poinformować zamawiającego o zastosowanych materiałach budowlanych i proponowanych rozwiązaniach projektowych z jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed przygotowaniem i złożeniem wniosków o wydanie opinii uzgadniających do właściwych organów opiniodawczych. 4. Zamawiający posiada decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 maja 2016 r. znak WOOŚ.4210.11.2015.AH.18 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Wyszatyce, stanowiącą załącznik nr1 do SIWZ 5. w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca projektu będzie w uzasadnionych przypadkach uczestniczył w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w przedmiocie zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, normami oraz pozyskania wymaganych uzgodnień dokumentacji określonych właściwymi przepisami prawa, umożliwiających wystąpienie o decyzję o pozwoleniu na budowę i uzyskanie pozwolenia na późniejszą eksploatację, 7. W dokumentacji projektowej, Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, charakteryzujących produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wykazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności oraz wskazać sposób oceny rozwiązań równoważnych. W tym przypadku, wykonawca będzie zobowiązany do określenia (wskazania) minimalnych parametrów (cech) charakterystycznych, użytkowych, technologicznych, funkcjonalnych, itp., które mają być zapewnione przez te materiały, w ilości co najmniej 3 określeń dla każdego z przypadków. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia 36 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, 9. Zamawiający będzie wymagał trzech pobytów na budowie w każdym miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia, opartego na dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę a także pobytu dodatkowego, jeżeli Wykonawca robót budowlanych zgłosi taką potrzebę a wymagana ilość pobytów została już przeprowadzona. 10. Inwestorem zarówno w dokumentach zgłoszeniowych jak i decyzjach administracyjnych, będzie Powiat Przemyski. Dotyczy to również wszystkich innych dokumentów, jakie stanowią opis przedmiotu zamówienia. W przypadku oświadczeń związanych z posiadaniem prawa do dysponowania na cele budowlane, należy wyprzedzająco sporządzić stosowne wnioski do właścicieli, zarządców, itp. nieruchomości których dotyczyć mają te prace, celem uzyskania na rzecz inwestora zgody na ich wykonania, w formie wynikającej z przepisów odrębnych. 11. Informacja dotycząca odwodnienia drogi: z załącznika graficznego (mapy zagospodarowania poscaleniowego) wynika, że w ramach zadania przewiduje się budowę nowych dróg, dla których przewidziano rezerwę terenu nie mniejszą niż 6,00 m. Dla tych dróg, z przewidywaną szerokością jezdni 3,50 m należy zaprojektować rowy jako elementy techniczne tych dróg, pod warunkiem zapewnienia możliwości odprowadzenia wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych. Projektując drogi należy mieć na uwadze, że będą to drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych. 12. Opłaty za decyzję m.in. wodnoprawną jak i za innego rodzaju uzgodnienia podlegające obowiązkowi opłaty na podstawie przepisów odrębnych, należy ująć (przewidzieć) jako koszt oferty przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-04

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: max. do 04.06.2020 r. liczony od dnia podpisania umowy. Przez spełnienie warunku dotrzymania terminu należy rozumieć: a. opracowanie wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w ilościach żądanych przez Zamawiającego, b. uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień w formie właściwej do ich wydania (pismo, postanowienie, decyzja) z adnotacja, że są to dokumenty ostateczne (prawomocne), nie warunkujące koniecznością uzyskania jakichkolwiek, dodatkowych uzgodnień lub wyjaśnień, c. przygotowanie do złożenia kompletnych wniosków dotyczących zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (wniosek + załączniki wg wymagań ustawy Prawo budowlane), po uprzednim uzyskaniu akceptacji (podpisu) ze strony upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego załączników wymaganych przy w/w wnioskach i złożenia do właściwego organu, d. podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, zawierającego wykaz rzeczowy i ilościowy przekazywanych opracowań (wg opisu przedmiotu zamówienia).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuję w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuję w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują lub będą dysponować osobami(co najmniej jedną) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń która w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert sporządziła (autor lub współautor) kompletny projekty budowlany zgodny z przedmiotem zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 2.4.1.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 1.3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący - załącznik do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej nie przekaże zamawiającemu oświadczenia, Zamawiający wezwie (na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp) tego wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania albo w postępowaniu ofertę złoży tylko ten wykonawca. Jeżeli wykonawca na wezwanie nie złoży oświadczenia, zamawiający wykluczy tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jeżeli po złożeniu oświadczenia, zarówno w terminie określonym w art. 24 ust. 11 Pzp lub na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca będzie przynależeć do tej samej grupy kapitałowej - powinien złożyć nowe oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca powinien złożyć nowe oświadczenie również w sytuacji, gdy działając w błędzie złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , podczas gdy w rzeczywistości przynależy do tej samej grupy kapitałowej. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w sytuacji, gdy miał wiedzę, że przynależy do tej samej grupy kapitałowej (zamierzone działanie wykonawcy w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu), skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.3.dot. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu osób co najmniej jednej, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-według wzoru załączonego do SIWZ. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY-PZP Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasobach i zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów w/w udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane(art. 22a ust. 4). W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) oświadczenia podmiotu udostępniającego określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.(załącznik do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust.2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane(art. 22a ust. 4). 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.2.2. i 1.2.3. niniejszego rozdziału SIWZ 5. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3.2. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 4. Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 6.1. dokument lub oświadczenia, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.1.1. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.) 6.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednie dokumenty wskazane w punktach 6.1.1. i 6.1.2. które zastępują odpowiednio. 7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa, w pkt 6.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 8.1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego - oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty. 8.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegupostępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentówpotwierdzających,że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f). 11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r.poz. 570). W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek do: - wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego - z podaniem nazwy lub numeru postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane. Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, - lub wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Do przedmiotowego postępowania wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5020,01 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 4. W wypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówieńpublicznych. 5. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 , poz.110). 6. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi byćsporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy f) Zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanieZamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. h) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 7.Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 13864211552015150048370027 Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. 8.Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku Zamawiającego. Wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert ponosi wykonawca. b) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią SIWZ lub wezwania, c) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 9. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
Wykaz zrealizowanych usług 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie: Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zamian do treści zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku : 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT) mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, 2) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji przy realizacji zamówienia, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadać doświadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy. 2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana oznaczenia stron umowy wynikająca ze zmiany formy prawnej stron umowy, zmiana danych niezbędnych do wystawienia faktury, zmiana adresu korespondencyjnego, a także zmiana numerów telefonów, nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia. wykonania zamówienia przez wykonawcę - dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia. 4. Szczegółowy opis warunków i zakresu zmian zawiera projekt umowy - stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i uzasadnienia faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów, jako Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, zamawiający uzna, że informacje nie zostały w sposób skuteczny zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa, czego konsekwencją będzie udostępnienie oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą bez żadnych ograniczeń. 12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-16, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Cena (C) - waga kryterium 60 % 2. Wykaz zrealizowanych usług (U) - waga kryterium 40 % Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt. 1) Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 60 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty wg następującego wzoru: C min. C = --------------- x 60 % C bad. gdzie: C - ilość punktów oferty badanej C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. - cena oferty badanej 2) Oferta w kryterium Wykaz zrealizowanych usług może uzyskać max. 40 punktów, przy czym jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba/y skierowane do realizacji zamówienia, wykonały dokumentację projektową składającą się z projektów budowlanych i projektów wykonawczych, zgodnie z przedmiotem zamówienia (prace projektowe zgodne z przedmiotem o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł) to dla kryterium "wykaz zrealizowanych usług" punkty zostaną przyznane wg poniższych zasad: a) 1 dokumentację projektową - otrzyma 30 pkt. b) 2 dokumentacje projektowe - otrzyma 34 pkt. c) 3 dokumentacje projektowe - otrzyma 37 pkt d) 4 dokumentacje projektowe i więcej - otrzyma 40 pkt. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Punktacja przyznana ofertom wg wzoru: Suma Punktów= Cena (C) + Wykaz zrealizowanych usług (U) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Zamawiający poprawi w treści oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta dotyczy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "Zabezpieczenie"),na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 4.1. pieniądzu, ( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.3. gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy; 6. Gwarancje muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 6.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty ZNWU na wezwanie Zamawiającego, 6.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji (określenie przedmiotu przetargu), 6.3. wskazanie sumy gwarancyjnej, 6.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 6.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6.6. określenie terminu ważności gwarancji. 7. Poręczenia muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 7.1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty , o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - dokonuje poręczenia, 7.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 7.3. kwoty, do wysokości, której bank - poręczyciel lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - będą zobowiązane, 7.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 13864211552015150048370027. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 1) 70% - w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego, jako należycie wykonanych, 2) pozostałą część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie