Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

JEDNORAZOWA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO: POMPY INFUZYJNEJ STRZYKAWKOWEJ, STACJI DOKUJĄCEJ NA 4 POMPY, STOJAKA DO POMP DO ZAMOCOWANIA STACJI ZE...

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-08-2019
Numer ogłoszenia
582947-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Ul. Wieniecka
Nr telefonu
54 412 94 13
Email
szpital_wloclawek@interia.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 582947-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku: JEDNORAZOWA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO: POMPY INFUZYJNEJ STRZYKAWKOWEJ, STACJI DOKUJĄCEJ NA 4 POMPY, STOJAKA DO POMP DO ZAMOCOWANIA STACJI ZE STRZYKAWKAMI, POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.
Adres strony internetowej (URL): www. szpital.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: JEDNORAZOWA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO: POMPY INFUZYJNEJ STRZYKAWKOWEJ, STACJI DOKUJĄCEJ NA 4 POMPY, STOJAKA DO POMP DO ZAMOCOWANIA STACJI ZE STRZYKAWKAMI, POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ
Numer referencyjny: DZP/39/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu medycznego: Pompa infuzyjna strzykawkowa, stacja dokująca na 4 pompy (kompatybilna z pompami), stojak do pomp do zamocowania stacji ze strzykawkami, pompa objętościowa (kompatybilna ze stacją dokonującą) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi. 1. Pompa strzykawkowa: Lp Parametry wymagane 1. Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. 2. Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek 3. Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 ml/h 4. Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 - 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h 5. Dokładność szybkości dozowania ? +/-2% 6. Bolus manualny i automatyczny 7. Programowanie parametrów podaży Bolus-a ? objętość / dawka ? czas lub szybkość podaży 8. Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h 9. Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 10. Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji 11. Programowanie parametrów infuzji minimum w jednostkach:? ml ? ng, ?g, mg, g, mU, U, kU, mmol, mol, kcal, mEq ? na kg wagi ciała ? na min, godz. , 24godz. 12. Biblioteka leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: ? nazwy leku ? lek oznaczony kolorem wybranym dla danej kategorii leków ? parametrów infuzji z limitami podaży górnym (sztywnymi i miękkim); dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną , Pojemność biblioteki: minimum 2000 leków 13. Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy - rejestr 2000 zdarzeń 14. Praca pompy w trybach : prędkość; masa ciała; czas; przerywany; sekwencyjny; dawki nasycającej; mikroinfuzji; wzrost/stała/spadek; 15. Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg 16. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. minimum 12 progów . 17. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus 18. Rozbudowany system alarmów: ? 3 min do opróżnienia strzykawki ? 3 min do końca infuzji ? pusta strzykawka ? koniec infuzji ? okluzja ? nieprawidłowe mocowanie strzykawki ? czas do rozładowania akumulatora ?akumulator rozładowany ? pompa uszkodzona 19. Czas pracy z akumulatora minimum 10 h przy infuzji 5ml/h 20. Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ?6h 21. Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: ? bez konieczności przykręcania ? automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej 22. Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" ; format 16:9 23. Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: ? tryb pracy ? nazwa leku, ? prędkość infuzji, ? objętość do podania VTBI , ? objętość podana, ? stan naładowania akumulatora, ? wartość limitu ciśnienia ? aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , ? stan infuzji (w toku lub zatrzymana). 24. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim 25. Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi 26. Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów . 27. Klawiatura symboliczna 28. Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu 29. Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. 30. Instrukcja obsługi w języku polskim 31. Waga do 2,5 kg 32. Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) 33. Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację lub produkt równoważny. 2. Pompa wolumetryczna Lp Parametry wymagane 1. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów - jeden w pompie i jeden na drenie 2. Pompa wyposażona w detektor kropli , możliwość pracy bez detektora kropli 3. Pompa kompatybilna z opisanymi stacjami dokującymi 4. Możliwość wykrywania powietrza w drenie 5. Regulowana czułość detektora powietrza min. 5 stopni. 6. Zakres szybkości dozowania: minimum w zakresie 0.1 - 2000 ml/h 7. Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 - 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h 8. Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) 9. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 10. Możliwość programowania parametrów bolusa ? Objętość / dawka ? czas / szybkość podaży 11. Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ? ml, ? ng, ?g, mg, g, ? na kg wagi ciała lub nie, ? na min, godz., 24 godz. 12. Pojemność biblioteki: minimum 2000 leków 13. Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy - rejestr 2000 zdarzeń 14. Praca pompy w trybach : ciągłym; przerywanym; wieloetapowym; wzrost/stała/spadek;. 15. Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-975 mm Hg, 16. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Minimum 10 programowanych progów. 17. Wykrywanie okluzji powyżej pompy (pojemnik/ pompa) 18. Wykrywanie okluzji poniżej pompy (pompa/pacjent) 19. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. 20. Alarmy: ? 5 min. do końca podaży zaprogramowanej objętości ? podana zaprogramowana objętość ? przepływ za mały / za duży ? powietrze w drenie ? okluzja ? czas do rozładowania akumulatora ? akumulator rozładowany ? zanik zasilania sieciowego ? pompa uszkodzona 21. Czas pracy z akumulatora min. 8 h @ 25 ml/h 22. Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ?6h 23. Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: ? mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, ? automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, 24. Kolorowy wyświetlacz LCD min 3 " 25. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim 26. Możliwość wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - tryb pracy - nazwa leku, - prędkość infuzji, - objętość do podania VTBI ,- łączna objętość podana, - stan naładowania akumulatora, - wartość limitu ciśnienia - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej , - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). 27. Instrukcja obsługi w języku polskim 28. Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi 29. Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów. 30. Waga pompy max 2,5 kg 31. Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu 32. Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V 33. Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I lub II; odporna na defibrylację lub produkt równoważny 3. Stacja kompatybilna z oferowanymi pompami Lp Parametry wymagane 1. Możliwość mocowania 4 pomp (strzykawkowych i objętościowych) 2. Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS 3. Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" ; format 16:9 4. Wyświetlacz z możliwością wyświetlania : ? Numeru gniazda pompy ? Czas do końca infuzji ? Nazwa leku ? Typ pompy 5. Możliwość podaży kaskadowej dowolnych pomp wpiętych do stacji dokującej 6. Możliwość zliczania objętość płynów podanych z poszczególnych pomp. 7. Alarm dźwiękowy 8. Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz (niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) 9. Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej 10. Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. 11. Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy 12. Zaczep na korpusie do mocowania drenu 13. Stacja posiadająca uchwyt do przenoszenia 14. Uchwyty do odwieszania czujnika kropli na obudowie stacji 15. Ochrona przed zalaniem; min IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację lub produkt równoważny 4. Stojak infuzyjny jezdny Lp Parametry wymagane 1. Podstawa, kolumna i głowica wykonana ze stali kwasoodpornej 2. Głowica min. dwa haczyki 3. Podstawa średnica 600 mm; z pięcioma kołami o średnicy 75 mm , dwa z blokadą, 4. Rączka do wygodnego prowadzenia stojaka 5. Regulacja wysokości w zakresie 1600-2000 mm 6. Listwa zasilająca 7. Nośność min. 20 kg

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie pomp infuzyjnych oprzyrządowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę o wartości minimum157 500,00 PLN brutto. w ramach jednego kontraktu z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę pomp infuzyjnych z oprzyrządowaniem o minimalnej wartości PLN brutto wskazanej w rozdziale VII w ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. ? w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; ? jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp), Zamawiający żąda złożenia: 3. Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, 4. Katalogu lub folderu lub instrukcji obsługi opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów, ewentualnie opisu technicznego. 3). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; c) świadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert). 4). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 9. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lit. a) i b) niniejszego rozdziału: I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; II) ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 3 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt.1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 8 pkt 3 SIWZ stosuje się. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie. 3) Dokument, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 14. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniach wstępnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów): - wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę pomp infuzyjnych z oprzyrządowaniem o minimalnej wartości PLN brutto wskazanej w rozdziale VII w ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. ? w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; ? jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp), Zamawiający żąda złożenia: 3. Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, 4. Katalogu lub folderu lub instrukcji obsługi opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów, ewentualnie opisu technicznego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz asortymentowo - cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 5. Formularz parametrów technicznych , zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ. W związku z tym, że niniejszy dokument konkretyzuje zobowiązanie wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia jest traktowany jako treść oferty. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający") na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności20,00
Termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: a. nastąpi obniżenie ceny; b. nastąpi zwiększenie rabatu; c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; d. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; e. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania - czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. f. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO"). 2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej. 3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: ? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; ? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d. zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących: a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp. 11. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp), Zamawiający żąda złożenia: 1. Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, 2. Katalogu lub folderu lub instrukcji obsługi opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów, ewentualnie opisu technicznego. 1.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 2.Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji spowoduje odrzucenie jego oferty. 3.Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać: a/ osobiście w siedzibie zamawiającego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, , 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych b/ otrzymać pocztą; c/ pobrać ze strony internetowej www.szpital.wloclawek.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek jest Pan Jarosław Rogiewicz, kontakt: adrese-mail: jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl, tel. 54 412 94 35; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego: Pompy infuzyjnej strzykawkowej, Stacji dokującej na 4 pompy, Stojaka do pomp do zamocowania stacji ze strzykawkami, Pompy objętościowej ", znak postępowania DZP/39/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5uPzp, stosuje się odpowiednio. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie