Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165262-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-300 Wałbrzych
Ulica
ul. Zamkowa
Nr telefonu
746 419 200
Email
przetargi@pwsz.com.pl
Strona www
www.pwsz.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165262-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565974-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 89104116700000, ul. ul. Zamkowa  4, 58-300  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 419 200, e-mail przetargi@pwsz.com.pl, faks 746 419 202.
Adres strony internetowej (url): www.pwsz.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.2170.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń budynków zamawiającego zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 4, ul. Zamkowej 6, ul. Zamkowej 8 oraz ul. Piotra Skargi 14A. Obiekty przy ul. Zamkowej 4, 6, 8 wpisane do rejestru zabytków pod nr 661 decyzją z dnia 19.03.1960 r. i podlegają całkowitej ochronie konserwatorskiej. Budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Budynek przy ul. Zamkowej 4 - budynek 4 kondygnacyjny. Budynek czynny 24 h/dobę, Rodzaje powierzchni: - łączna powierzchnia objęta zamówieniem: 4847 m2 w tym: - płytki gres i lastryko - 1741 m2 - wykładzina PCV typu tarket - 2846 m2 - parkiet i panele - 260 m2 - okna: - 410 m2 Budynek przy ul. Zamkowej 6 (akademik) - budynek 3 kondygnacyjny. Budynek czynny 24 h/dobę, Rodzaje powierzchni: - łączna powierzchnia objęta zamówieniem: 134 m2 - płytki ceramiczne w tym pomieszczenia kuchni, pralni, pomieszczenia sanitarne (łazienki) oraz korytarz - okna - 20 m2 Budynek przy ul. Zamkowej 8 (akademik) - budynek 3 kondygnacyjny. Budynek czynny 24 h/dobę, Rodzaje powierzchni: - łączna powierzchnia objęta zamówieniem: 183 m2 - płytki ceramiczne w tym pomieszczenia kuchni, pralni pomieszczenia sanitarne (łazienki) oraz korytarz - okna - 12 m2 Budynek przy ul. Piotra Skargi 14 A - budynek 4 kondygnacyjny. Budynek czynny 24 h/dobę. Rodzaje powierzchni: - łączna powierzchnia objęta usługą: 4335 m2 w tym: - płytki gres - 2226 m2 - wykładzina PCV (typu tarket) - 1969 m2 - parkiet i panele - 140 m2 - okna - 481 m2 (w tym 63 m2 drzwi przeszklone) W budynku znajduje się audytorium o powierzchni 499 m2 (parkiet 140m2 i PCV 359 m2, które ma być sprzątane nie mniej niż 2 razy w tygodniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90919300-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 526400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Clar System S.A.
Email wykonawcy: przetargi@clarsystem.pl
Adres pocztowy: ul. Janickiego 20b
Kod pocztowy: 60-542
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 646062.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 646062.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 893262.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość lub część procentowa zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom nie została określona przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców przy pracach codziennych i okresowych w zakresie sprzątania pomieszczeń.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie