Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla zadania pn.: "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej w Warszawie ? etap II".

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165221-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-022 Warszawa
Ulica
Walewska
Nr telefonu
(22) 277-30-27
Email
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Strona www
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165221-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla zadania pn.: "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej w Warszawie - etap II".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560697-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540127516-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 10445119000000, ul. Walewska  4, 04-022  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 277-30-27 , e-mail zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla zadania pn.: "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej w Warszawie - etap II".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/D/35/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla zadania pn.: "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej w Warszawie - etap II". 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) dostawę i montaż stołów piknikowych (3 sztuki), 2) dostawę i montaż stołu do ping-ponga (1 sztuka), 3) dostawę i montaż stołu do gry w piłkarzyki (1 sztuka), 4) dostawę i montaż grilla (1 sztuka), 5) dostawę i montaż koszy na śmieci (2 sztuki), 6) dostawę i montaż ławek parkowych (4 sztuki), 7) dostawę i montaż tablicy informacyjnej (1 sztuka), 8) dostawę i montaż stojaków na rowery (6 sztuk), 9) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej identycznej jak istniejąca (290 m2), 10) wykonanie dokumentacji powykonawczej (do przekazania w dniu odbioru) składającej się m. in. z certyfikatów i deklaracji zgodności, dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia wystawione przez ich producentów, instrukcji użytkowania i konserwacji materiałów i urządzeń 3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w kwartale ulic Majdańskiej, Stockiej, Krypskiej oraz Kruszewskiego w Warszawie w ob-rębie ewidencyjnym 3-05-06 na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działka 12/4, 12/5, 12/6, 12/8, 12/14, 12/16, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy. 4. Zakres prac określa projekt budowlany i opis przedmiotu zamówienia (stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ), oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ). 5. Rozwiązania równoważne: 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równo-ważnych (w tym materiałów, wyrobów lub urządzeń) w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równo-ważne Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przyjęto rozwiązania zaproponowane w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ; 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, wyroby, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty ze-stawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, wyrobów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych załączniku nr 7 i 8 do SIWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ, których dotyczy. 3) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno-użytkowych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 6. Parametry i cechy według których Zamawiający będzie oceniał, czy zaoferowane materiały, urządzenia lub rozwiązania są równoważne wymaganym przez Zamawiającego zostały określone w dokumentacji projektowej. 7. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego, w przypadku braku informacji o której mowa w pkt. 21.3. SIWZ. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę wykonującą roboty ogólnobudowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równo-ważne liczbie 1 pełnego etatu i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 9. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pra-cowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 10. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na pod-stawie umowy o pracę opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-bót. 11. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w "Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia", okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 13. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w "Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 14. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9

Dodatkowe kody CPV: 45112711-2, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100325.47
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Płytowa 14
Kod pocztowy: 03-046
Miejscowość: warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 135899.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135899.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143910
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie