Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165186-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Piłsudskiego
Nr telefonu
95 759 20 10
Email
p.kowalczyk@powiatslubicki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165186-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu Słubickiego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574063-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu Słubickiego, Krajowy numer identyfikacyjny 21096736600000, ul. Piłsudskiego  20, 69-100  Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 759 20 10, e-mail p.kowalczyk@powiatslubicki.pl, faks 95 759 20 11.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.1.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80 000 litrów. Olej opałowy lekki należy dostarczyć do kotłowni znajdującej się w Świecku (69-100 Słubice, Świecko 37) transportem kołowym - autocysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym (licznik plus drukarka) oraz wężem rozładunkowym i złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa. Dostawy będą rozliczane na podstawie wydruku z rozładunku paliwa w temperaturze rzeczywistej. Sprzęt powinien posiadać aktualne badania techniczne odpowiadające wszelkim wymogom przy transporcie płynnych paliw. Olej opałowy lekki powinien posiadać następujące parametry fizyko-chemiczne : a) Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3 b) Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg c) Temperatura zapłonu, min. 56°C d) Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s e) Skład frakcyjny: - do 250 °C destyluje, max. - do 350 °C destyluje, min. 65% (V/V) 85% (V/V) f) Temperatura płynięcia, max. -20°C g) Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) h) Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m) i) Zawartość wody, max. 200 mg/kg j) Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg k) Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m) l) Barwa czerwona
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 198569.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oktan Energy & V/L Service Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hryniewieckiego 1
Kod pocztowy: 70-606
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 236160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236160.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie