Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165108-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
ul. Zielona
Nr telefonu
767 238 213
Email
vkrawczykowska@zgm.legnica.pl
Strona www
www.zgm.legnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165108-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej: Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 12626600000000, ul. ul. Zielona  7, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 238 213, e-mail vkrawczykowska@zgm.legnica.pl, faks 767 238 206.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.legnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NO-371-15/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
otrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko), za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 z siedzibą w Legnicy, ul. Emilii Plater 11.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 77342000-9, 77314100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 349636.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Najświętszej Marii Panny 5e
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: SEBAN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190869.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190869.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190869.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustaw, o wartości do 30% realizowanego zamówienia podstawowego była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym i w specyfikacji istotnych warunków tego zamówienia. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot niniejszego zamówienia jest tożsamy z zamówieniem podstawowym, a od jego udzielenia nie minęły 3 lata.
 
drukuj ogłoszenie