Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510164669-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Pl. Dominikański
Nr telefonu
016 6785054 w. 14
Email
starostwo@powiat.przemysl.pl
Strona www
www.powiat.przemysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510164669-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Starostwo Powiatowe w Przemyślu: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569876-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540145314-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
ogłoszenia o zamówieniu nr 569876-N-2019 z 05.07.2019 r. oraz zmiana ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540144152-N-2019 z dnia 12.07.2019r.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65090325600000, ul. Pl. Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6785054 w. 14, e-mail starostwo@powiat.przemysl.pl, faks 166 782 760.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.przemysl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-19-54
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, Gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha. W ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji - pojektu budowlanego i projektu wykonawczego- dla zadania pod nazwą " Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wyszatyce" gmina Żurawica na obszarze 1832,6740 ha". Obszar, na którym należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia okazany jest w decyzji Starosty Przemyskiego z dnia 17 lutego 2019 r. nr G.III.6822.12.2015 zatwierdzającej scalenie gruntów stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ oraz na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1:7000 stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, na których wstępnie określono trasy dróg i urządzeń melioracyjnych (rowów) oraz obszar podlegający rekultywacji. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Zadaniem projektanta zwanego dalej w SIWZ - wykonawcą będzie: 2. Obszar który należy objąć opracowaniem o którym mowa w pkt 1, stanowiącym przedmiot zamówienia opisany jest w decyzji Starosty Przemyskiego z dnia 17 lutego 2019 r. nr G.III.6822.12.2015 zatwierdzającej scalenie gruntów stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ oraz na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1:7000 stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ, na których to wstępnie określono trasy dróg i urządzeń melioracyjnych (rowów) oraz obszar podlegający rekultywacji i jej charakterystykę. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 71 32 00 00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Zadaniem projektanta zwanego dalej w SIWZ - wykonawcą będzie: 1. Opracowanie i przygotowanie mapy do celów projektowych - mapa lub mapy powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a swym zasięgiem obejmować teren, którego wniosek dotyczy, jak również obszar oddziaływania przewidywanej inwestycji, spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 r., nr 25, poz. 133). Zakres opracowanej mapy lub map, winien obejmować teren na którym przewiduje się nowe elementy zagospodarowania terenu ( np. drogi) , których wykonanie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. 2. Opracowanie projektu budowlanego jako podstawę uzyskania pozwolenia na budowę dla elementów zagospodarowania poscaleniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz, 1935) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w ilości 1 egzemplarza umożliwiającej jego edytowalność bez konieczności stosowania dodatkowych haseł dostępu 3. Opracowanie materiałów (opracowań opisowo - graficznych) niezbędnych do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych elementów zagospodarowania poscaleniowego, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w ilości 1 egzemplarza umożliwiającej jego edytowalność bez konieczności stosowania dodatkowych haseł dostępu 4. Opracowanie projektu wykonawczego dla elementów zagospodarowania poscaleniowego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zawierającego m.in.: a. część opisową - opis, mapa ewidencyjna z wykazem właścicieli b. część rysunkową - mapa z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia, przebieg sieci drogowej i innej nowoprojektowanej, profile podłużne dróg i rowów, profile poprzeczne dróg i rowów w punktach charakterystycznych, przekroje podłużne i poprzeczne przepustów i mostków zjazdowych, wykaz reperów roboczych c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych d. przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) z podziałem na części: I. roboty budowlane podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę II. roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę III. roboty lub prace inne, wynikające z zatwierdzonej geodezyjnej dokumentacji poscaleniowej a nie ujęte w częściach I i II 5. Przygotowanie materiałów i wniosku do złożenia celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla elementów zagospodarowania poscaleniowego, wymaganej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) 6. Uzyskanie wszelkiego typu opinii i uzgodnień organów właściwych do ich wydania, dla materiałów lub projektów mających stanowić podstawę dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę a następnie ich realizację w zakresie przewidzianym zagospodarowaniem terenu poscaleniowym wsi, badań geologicznych, itp. 7. Przygotowanie i złożenie wniosków wraz z załącznikami w właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej, celem: a. dokonania zgłoszenia robót budowlanych b. udzielenia pozwolenia na budowę 8. Wykonanie lub usunięcie w własnym zakresie wszelkiego typu usterek, braków, udzielania wyjaśnień, itp. w zakresie opracowanych materiałów lub projektów, na etapie ich uzgadniania, weryfikacji przez organ administracji architektoniczno budowlanej, prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich realizacji, w terminie nie dłuższym niż do zakończania projektu tj. do dnia 30 czerwca 2023 r. 9. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zagospodarowania poscaleniowego terenu, w tym m.in. udział w naradach koordynująco - uzgadniających, udzielania dodatkowych wyjaśnień, jednokrotne (bezpłatne) przeliczenie kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie zamawiającego, bezpłatną zmianę (uaktualnienie) przedmiaru robót wraz z wyliczeniem skutków finansowych tej zmiany, uzgadniania dopuszczalności dokonania zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, sporządzenia rysunków zamiennych w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), itp., udział w odbiorze (odbiorach) końcowych robót budowlanych 10. Opracowanie planu BIOZ dla całego przedsięwzięcia, odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w 2 egzemplarzach Informacje (wymagania) dodatkowe: 1. Termin realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 04 czerwca 2020 r. , jako termin nieprzekraczalny. Przez spełnienie warunku dotrzymania terminu należy rozumieć: a. opracowanie wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w ilościach żądanych przez Zamawiającego, b. uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień w formie właściwej do ich wydania (pismo, postanowienie, decyzja) z adnotacja, że są to dokumenty ostateczne (prawomocne), nie warunkujące koniecznością uzyskania jakichkolwiek, dodatkowych uzgodnień lub wyjaśnień, c. przygotowanie do złożenia kompletnych wniosków dotyczących zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (wniosek + załączniki wg wymagań ustawy Prawo budowlane), po uprzednim uzyskaniu akceptacji (podpisu) ze strony upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego załączników wymaganych przy w/w wnioskach i złożenia do właściwego organu, d. podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, zawierającego wykaz rzeczowy i ilościowy przekazywanych opracowań (wg opisu przedmiotu zamówienia). 2. Projektant (wykonawca) winien posiadać doświadczenie związane z wykonaniem co najmniej jednej usługi obejmującej zaprojektowanie robót drogowych związanych z budową nowych dróg, przebudową dróg istniejących 3. Wykonawca będzie zobowiązany poinformować zamawiającego o zastosowanych materiałach budowlanych i proponowanych rozwiązaniach projektowych z jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed przygotowaniem i złożeniem wniosków o wydanie opinii uzgadniających do właściwych organów opiniodawczych. 4. Zamawiający posiada decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 maja 2016 r. znak WOOŚ.4210.11.2015.AH.18 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Wyszatyce, stanowiącą załącznik nr1 do SIWZ 5. w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca projektu będzie w uzasadnionych przypadkach uczestniczył w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w przedmiocie zamówienia, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, normami oraz pozyskania wymaganych uzgodnień dokumentacji określonych właściwymi przepisami prawa, umożliwiających wystąpienie o decyzję o pozwoleniu na budowę i uzyskanie pozwolenia na późniejszą eksploatację, 7. W dokumentacji projektowej, Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, charakteryzujących produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wykazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności oraz wskazać sposób oceny rozwiązań równoważnych. W tym przypadku, wykonawca będzie zobowiązany do określenia (wskazania) minimalnych parametrów (cech) charakterystycznych, użytkowych, technologicznych, funkcjonalnych, itp., które mają być zapewnione przez te materiały, w ilości co najmniej 3 określeń dla każdego z przypadków. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia 36 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, 9. Zamawiający będzie wymagał trzech pobytów na budowie w każdym miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia, opartego na dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę a także pobytu dodatkowego, jeżeli Wykonawca robót budowlanych zgłosi taką potrzebę a wymagana ilość pobytów została już przeprowadzona. 10. Inwestorem zarówno w dokumentach zgłoszeniowych jak i decyzjach administracyjnych, będzie Powiat Przemyski. Dotyczy to również wszystkich innych dokumentów, jakie stanowią opis przedmiotu zamówienia. W przypadku oświadczeń związanych z posiadaniem prawa do dysponowania na cele budowlane, należy wyprzedzająco sporządzić stosowne wnioski do właścicieli, zarządców, itp. nieruchomości których dotyczyć mają te prace, celem uzyskania na rzecz inwestora zgody na ich wykonania, w formie wynikającej z przepisów odrębnych. 11. Informacja dotycząca odwodnienia drogi: z załącznika graficznego (mapy zagospodarowania poscaleniowego) wynika, że w ramach zadania przewiduje się budowę nowych dróg, dla których przewidziano rezerwę terenu nie mniejszą niż 6,00 m. Dla tych dróg, z przewidywaną szerokością jezdni 3,50 m należy zaprojektować rowy jako elementy techniczne tych dróg, pod warunkiem zapewnienia możliwości odprowadzenia wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych. Projektując drogi należy mieć na uwadze, że będą to drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych. 12. Opłaty za decyzję m.in. wodnoprawną jak i za innego rodzaju uzgodnienia podlegające obowiązkowi opłaty na podstawie przepisów odrębnych, należy ująć (przewidzieć) jako koszt oferty przetargowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzień 22.07.2019 r. do godziny 9:00 wpłynęły 2 ważne oferty. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.07.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu o godz. 09:30 w pokoju nr 107 (II piętro). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 617 462,39 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, ale wartość najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie