Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 1+000 do km 2+315,60

wielkopolskie, Pniewy

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510164463-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-045 Pniewy
Ulica
ul. Wolności
Nr telefonu
612 936 420
Email
sebastian.rosik@poznan.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.pniewy.poznan.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510164463-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy: Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 1+000 do km 2+315,60

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563723-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 63001148000000, ul. ul. Wolności  4, 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 936 420, e-mail sebastian.rosik@poznan.lasy.gov.pl, faks 612 936 435.
Adres strony internetowej (url): http://www.pniewy.poznan.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL LP
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 1+000 do km 2+315,60
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SA.270.4.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Wituchowo odcinek od km 1+000 do km 2+315,60" Projektuje się przebudowę drogi leśnej - dojazd pożarowy w Leśnictwie Wituchowo na drogę o nawierzchni z płyt Jomb na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej (działka nr 270 w obrębie Lubosz) do drogi gminnej ( działka nr 13 - obręb Chudobczyce) o długości całkowitej około 2,3156 km położonej na działkach nr 119/4, 119/3, 119/3, 132/2, 119/1, 132/1, 133/3, 133/1, 133/3, 134/2, 134/1, 135/2, 135/1, 142 w obrębach ewidencyjnych 0018 Wituchowo, jednostka ewidencyjna 301402_2, Kwilcz, Gmina Kwilcz, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, które stanowią własność Skarbu Państwa będące w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pniewy. Dojazd pożarowy powinien uwzględniać wymogi dla dróg pożarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). 3.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA: 3.2.1. Ukształtowanie terenu Pas drogowy na całej długości przebiega przez tereny leśne i posiada szerokość 10,00 m. Teren jest mało zróżnicowany. Istniejące spadki podłużnie nie przekraczają 2,00%. Deniwelacja terenu wynosi ok. 4,00 m. 3.2.2. Istniejący pas drogowy W km 0+000 ÷ 2+ 315,60 drogi występuje jezdnia gruntowa o szerokości 3,00 - 4,00 m. Szerokość pasa drogowego wynosi 10,00m. W wyniku wzmożonego użytkowania nawierzchni gruntowej naturalnej jej sprawność eksploatacyjna jest niska, szczególnie w km 0+460,00 ÷ 1+330,00. System odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego jest mało wydajny. Rowy przydrożne występują odcinkowo, wymagają odmulenia i wyprofilowania skarp oraz oczyszczenia dna i skarp rowów z krzewów . Droga biegnie istniejącym duktem leśnym, który jest drogą wywozową w Leśnictwie Wituchowo. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy na drogi boczne i linie oddziałowe. Stan nawierzchni gruntowej jest zły i wymaga przebudowy, aby zapewnić sprawność eksploatacyjną na całej długości. Istniejący pas drogowy nie spełnia wymogów przewidzianych do drogi pożarowej, brak przygotowanego miejsca do mijania i zawracania pojazdów. Szerokość pasa nie pozwala na prawidłowe przeprowadzenie geometrii trasy, usytuowania, mijanek i zjazdów na drogi i szlaki zrywkowe. 3.3. INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA: 3.3.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i ppoż., 3.3.2 Wykonawca zapewnia: - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, - urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę). 3.3.3 Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy. 3.3.4 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 3.3.5 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu "Oferta") zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 3.3.6 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na materiały (wyroby) oraz urządzenia - gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesięcy. 3.3.7 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.3.8 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3.9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 3.3.10 Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: ? niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; ? gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 3.3.11 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 3.3.12 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3.3.13 Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach: - niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 3.3.14 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 3.3.15 Obowiązek przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia. jeżeli ich wartość nie przekracza wartości większej niż 50 000 zł. 3.3.16 W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 3.3.17 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.). 3.3.17.1 Wymagania w zakresie zatrudnienia: a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ppkt c) na podstawie umowy o pracę; b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace: - roboty ziemne, - prace mechaniczne (operatorzy urządzeń). 3.3.17.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego, c) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.3.17.3 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.3.17.1 ppkt a) na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.3.17.1. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia we wskazanym terminie dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: odpowiednio zanonimizowanych kopii umów o pracę, potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych określonych przez Zamawiającego dokumentów. 3.3.17.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ppkt 3.3.17.2 lub 3.3.17.3 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ppkt 3.3.17.2 pkt b) lub ppkt 3.3.17.3 Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł, b) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ppkt 3.3.17.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w ppkt 3.3.17.3, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, niezależnie od kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. 3.3.17.5 W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ppkt 3.3.17.1. pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 3.3.17. 3.4. OZNACZENIE CPV: 45 111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług. 45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowle i roboty ziemne. 45 112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 45 100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy. 45 112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 45 233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 45 233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 45 112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów. 45 450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111290-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112210-0, 45100000-8, 45112000-5, 45233000-9, 45233200-1, 45233220-7, 45112100-6, 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 829675
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRANS-MASZ S.A.
Email wykonawcy: biuro@transmasz.pl
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard Szczeciński
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 829675
Oferta z najniższą ceną/kosztem 829675
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1259375
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie