Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Pszczyńskiego.

śląskie, Pszczyna

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510164351-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-200 Pszczyna
Ulica
ul. 3 Maja
Nr telefonu
32 4492300, 032 4492399
Email
zamowienia@powiat.pszczyna.pl
Strona www
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510164351-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Powiat Pszczyński: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Pszczyńskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571661-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pszczyński, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. 3 Maja  10, 43-200  Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Pszczyńskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.272.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Pszczyńskiego. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a. Kwota kredytu: 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych). b. Okres kredytowania: od wypłaty I transzy kredytu do 20.12.2027r. c. Kredyt winien być uruchamiany przez Wykonawcę w trzech transzach, w następujących terminach złożenia dyspozycji wypłaty przez Zamawiającego: Pierwsza transza - 2.000.000 zł - 20.08.2019r. Druga transza - 2.000.000 zł - 25.09.2019r. Trzecia transza - 1.500.000 zł - 15.10.2019r. d. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31.03.2020r. e. Spłata kredytu nastąpi w 32 kwartalnych ratach płatnych w okresie od 31 marca 2020 r. do 20 grudnia 2027r. wg załącznika nr 5 do SIWZ tj wg Harmonogramu spłat rat kredytowych. f. Oprocentowanie ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży banku wyrażonych w punktach procentowych p.a. Oprocentowanie kredytu, oparte na stopie procentowej WIBOR 1M, przyjmowanej dla każdego okresu odsetkowego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Jeżeli w dniu poprzedzającym nie ma notowań stawki WIBOR, należy ją przyjąć z ostatniego dnia, w którym notowania były dostępne. g. Spłata odsetek za okres od wypłaty I transzy kredytu do 15.12.2019 nastąpi w terminie do 15.12.2019 r. Spłata odsetek za okres od 16.12.2019 do 31.03.2020 nastąpi w terminie do 31.03.2020 r. Pozostałe odsetki będą płatne na bieżąco w okresach kwartalnych wraz z ratą kredytu.h. Oprocentowanie naliczane będzie od faktycznie wykorzystanych środków w danym miesiącu, na ostatni dzień każdego miesiąca. i. Do obliczenia odsetek w okresach obrachunkowych należy przyjąć, że rok ma 365/366 dni, a odsetki nalicza się za liczbę dni w okresie, przyjmując że miesiąc ma 30 lub 31 dni, luty odpowiednio 28 lub 29 dni. j. Marża banku w okresie kredytowania będzie stała. k. Dopuszcza się możliwość spłaty kredytu przed terminem, przez co rozumie się spłatę wyższych rat kapitałowych lub jednorazową spłatę całości lub części zadłużenia, przy czym wcześniejsza spłata nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. l. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. m. Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje. n. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty zaciągniętego kredytu. o. Uwaga: W przypadku gdy dzień spłaty jest dniem wolnym od pracy, Zamawiający będzie dokonywał spłaty w dniach roboczych poprzedzających dzień spłaty wynikający z harmonogramu (załącznik nr 5 do siwz). 2. Dokumenty, które udostępnia Zamawiający celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia: a. uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie: 1. zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. 2. budżetu na 2019 rok ze zmianami. 3. uchwalenia WPF oraz jej zmiany. W/w dokumenty załączone są na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego: www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładkach "Uchwały Rady Powiatu" - VI kadencja oraz "Budżet powiatu" - Budżet powiatu na rok 2019 b. opinie RIO o: 1. możliwości spłaty kredytu. 2. prawidłowości planowanej kwoty długu. 3. projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok. 4. WPF. 5. sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku W/w opinie RIO udostępnione są na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego: www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładkach: "Budżet powiatu" - Budżet powiatu na rok 2019.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 710514.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
Email wykonawcy: bspszczyna.pl
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Kod pocztowy: 43-200
Miejscowość: Pszczyna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 717985.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 717985.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 717985.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 710514.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczyw Pszczynie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Kod pocztowy: 43-200
Miejscowość: Pszczyna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 717985.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 717985.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 717985.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: