Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r. oraz dowóz...

lubuskie, Strzelce Krajeńskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-08-2019
Numer ogłoszenia
584156-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Al. Wolności
Nr telefonu
95 763 11 30,
Email
urzad@strzelce.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 584156-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Gmina Strzelce Krajeńskie: "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Barlinku i Laskowie w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzelce Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 21096676300000, ul. Al. Wolności  48 , 66-500  Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 763 11 30, , e-mail urzad@strzelce.pl, , faks 957 633 294.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzelce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Barlinku i Laskowie w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r."
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r. " Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Bobrówku, Ogardach, Tucznie, Wielisławicach, Strzelcach Krajeńskich, Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych w ramach regularnej komunikacji autobusowej. Część II "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Barlinku i Laskowie w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r." Dowóz do placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" w Barlinku i Laskowie. Dowożonych będzie 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowościach: Sławno, Strzelce Krajeńskie, Wielisławice, Bobrówko.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I, II Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia tj. aktualną na dzień składania ofert, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak: Część I 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) Część II 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający żąda przedstawienia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Część I Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, że dysponuje minimum 9 pojazdami, posiadającymi liczbę miejsc siedzących odpowiadającą liczbie przewożonych uczniów tj.: ? 5 pojazdów o liczbie miejsc siedzących od 45 do 51; ? 2 pojazdy o liczbie miejsc siedzących co najmniej 37; ? 2 pojazdy o liczbie miejsc siedzących co najmniej 20; posiadającymi aktualne badania techniczne wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami; Część II Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, że dysponuje minimum 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (10 osób), posiadającym aktualne badania techniczne wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem. b) Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Część I Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do realizacji zamówienia zapewni co najmniej 10 kierowców autobusów z odpowiednimi uprawnieniami (posiadają ważne prawo jazdy kat. D, oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) oraz min. 3 letnim doświadczeniu w zakresie przewozu osób. Część II Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wyże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do realizacji zamówienia zapewni co najmniej osoby: minimum 1 kierowca z min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie przewozu osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w części III ust. 8 SIWZ: - licencja na transport drogowy osób; - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających, że te uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami załącznik nr 7 do SIWZ; - wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w części III SIWZ, do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ; 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom zamieścił w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 informacje o tych Podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia; 3) Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej otwartych ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 24 8362 0005 0399 1822 2000 0130 w Banku: Lubusko - Wielkopolski Bank Spółdzielczy; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 310) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ust. 13 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce "tytułem" sformułowanie "wadium w sprawie nr SCOPO.221.8.2019 Część I "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r." lub Część II "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Barlinku i Laskowie w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r." Kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 13 pkt 2) - ust. 13 pkt 5) SIWZ, kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wniesienia wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie z adnotacją na kopercie - SCOPO.221.8.2019 Część I "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r." lub Część II "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Barlinku i Laskowie w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r." Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: 1) terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających realizację zadania, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; b) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie zadania w określonym terminie; 2) wynagrodzenia w następujących przypadkach : a) w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT); b) zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu usług lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są konieczne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-09-2019r. do 20-12-2019r. "
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Bobrówku, Ogardach, Tucznie, Wielisławicach, Strzelcach Krajeńskich, Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych w ramach regularnej komunikacji autobusowej, według opracowanego przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego haromonogramu dowozu - obejmującego godzinowy rozkład jazdy do placówek oraz godzin odwozu. Liczbowy wykaz uczniów z poszczególnych miejscowości na okres 02-09-2019r. do 20-12-2019r. podany jest w załączniku nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić opiekuna. Opiekę może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu uczniów i dzieci do szkół i przedszkola. Podstawowym obowiązkiem opiekuna jest: zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym osobom w czasie jazdy oraz służenie im pomocą w czasie jazdy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu oraz doprowadzenie uczniów bezpośrednio na teren placówki podczas dowozu, jak również odbiór uczniów z terenu placówki i doprowadzenie do autobusu podczas odwozu i przekazanie ich pod opiekę nauczycielom po przyjeździe do szkoły oraz rodzicom /opiekunom przy odwozie do domu. Wykonawca oznakuje autobusy zgodnie z wymogami oraz umieści w autobusach tablice informacyjne dotyczące trasy przejazdu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wszystkim przewożonym uczniom miejsca siedzące oraz pierwszeństwo przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu w sytuacjach, gdy z przewozu korzystają inne osoby posiadające ważny bilet. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego przystosowanego do przewozu uczniów. Liczba przewożonych uczniów (na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu) - 410.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Barlinku i Laskowie w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz do placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" w Barlinku i Laskowie. Dowożonych będzie 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowościach: Sławno - 1 dziecko, Strzelce Krajeńskie - 5 dzieci, Wielisławice - 3 dzieci, Bobrówko - 1 dziecko. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w specjalistyczne foteliki samochodowe (z atestem) dla dzieci niepełnosprawnych (min. 1 fotelik dla dzieci niepełnosprawnych o wadze do 50 kg), posiadającego odpowiednie zabezpieczenie (pasy bezpieczeństwa). Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące spełnienia tych warunków należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Pojazd winien być oznakowany zgodnie z przepisami. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia opieki, poprzez zatrudnienie 2 opiekunów. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół i placówek. Wymagane jest aby opiekun posiadał kwalifikacje i doświadczenie z zakresu opieki nad dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, wskazany jest ukończony kurs ratownictwa medycznego. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy do placówki oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy b) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazania ich pod opiekę osobom (nauczycielom/opiekunom) placówki do której są dowożone c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku placówki oraz w drodze z budynku placówki do pojazdu d) odbiór dziecka od rodziców/opiekunów prawnych przed odjazdem i przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym po powrocie z placówki. Nie dopuszcza się przekazania dziecka po powrocie osobom nieuprawnionym lub pozostawienie dziecka bez opieki. Wykaz uczniów objętych dowozem, szczegółowa trasa i godziny dowozu oraz wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem dzieci podczas przewozu zostaną szczegółowo ustalone i uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Liczba uczniów objętych dowozem w okresie od 02-09-2019r. do 26-06-2020r. zostanie uzgodniona z Wykonawcą w innym terminie. Łączna długość trasy ok. 104 km (1 odwóz + 1 przywóz x 52 km).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
czas podstawienia autobusu zastępczego40,00
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie