Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kontrakt X: "Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie"

zachodniopomorskie, Goleniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560165999-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-100 Goleniów
Ulica
uI. Brygady Legionów
Nr telefonu
0-91 881 23 28
Email
biuro@gwik.pl
Strona www
www.gwik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560165999-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Goleniów: Kontrakt X: "Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526401-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500058599-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500226503-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 32042088100000, ul. uI. Brygady Legionów  , 72-100  Goleniów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 881 23 28, e-mail biuro@gwik.pl, faks 0-91 881 23 35.
Adres strony internetowej (url): www.gwik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kontrakt X: "Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZNAK SPRAWY: GWIK/ZP/POIIŚ/08/2018R.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie opisanego w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie" na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. 4.2. W ramach Zadania Wykonawca wykona m.in.: - roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie uwzględniającą budowę 6 bioreaktorów do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych, w szczególności komunalnych osadów ściekowych wraz z instalacjami: napowietrzającą, odprowadzania odcieków i elektryczną, wiaty, placu manewrowego oraz układu drogowego, zlokalizowaną na terenie działki 31/2, obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - dostawę urządzeń i materiałów do przebudowy kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie, - dostawę oprogramowania komputerowego, w tym wizualizacyjnego, - dokumentację powykonawczą w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz drogowej, - szkolenia personelu Zamawiającego, - Próby Końcowe, w tym rozruchy, Próby Eksploatacyjne, oraz uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne orzeczenia administracyjne - pozwolenia, uzgodnienia i decyzje konieczne dla realizacji inwestycji, w tym ostateczne pozwolenie na odprowadzenie ścieków oczyszczonych oraz ostateczną decyzję na przetwarzanie odpadów.

II.4) Główny kod CPV: 45262000-1
Dodatkowe kody CPV:
45230000-6,
45232451-8,
45262500-6,
45262300-4,
45262310-7,
45223000-6,
45300000-0,
45331210-1,
45310000-3,
45316000-5,
45111200-0,
45230000-8,
45111000-8,
45233000-9,
45231000-5,
45233124-4,
45233100-0,
19240000-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja dodatkowych robót budowlanych
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiany o charakterze nieistotnym
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Realizacja robót zamiennych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Nieuwzględnienie w pierwotnym rozwiązaniu projektowym
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zwiększenie kwoty kontraktowej
 
drukuj ogłoszenie