Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego, sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510166262-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-038 Katowice
Ulica
ul. Powstańców
Nr telefonu
32 255 22 26
Email
przetargi@zwps.pl
Strona www
https://www.zwps.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510166262-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych: Sukcesywna dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego, sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555555-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 11003820000000, ul. ul. Powstańców  31, 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 255 22 26, e-mail przetargi@zwps.pl, faks 32 255 22 26.
Adres strony internetowej (url): https://www.zwps.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.zwps.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego, sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/D/7/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego, sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych. Przedmiot zamówienia został podzielny na 15 Pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 2.1-2.15 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33121300-0

Dodatkowe kody CPV: 33141000-0, 33141320-9, 33169000-2, 33793000-5, 38000000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet nr I - Igły do akupunktury
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr II - Lignina
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6338.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Toruńskie zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Email wykonawcy: monika.gorska@tzmo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Żółkiewskiego 20/24
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8735.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8735.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10512.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet nr III - Plastry do testów alergologicznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pakiet nr IV - Wzierniki ginekologiczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Pakiet nr V - Drobny sprzęt laboratoryjny szklany
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Pakiet nr VI - Stomatologiczne materiały jednorazowego użytku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2392.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kol-Dental Sp. z o.o. sp. K.
Email wykonawcy: info@koldental.com.pl
Adres pocztowy: ul. Cylichowska 6
Kod pocztowy: 41-769
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1822.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1822.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1822.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Pakiet nr VIa - Stomatologiczne materiały jednorazowego użytku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Pakiet nr VII - Nakłuwacze i lancety
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Pakiet nr VIII - Wyroby laryngologiczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Pakiet nr IX - Jednorazowe kubki do picia, kieliszki do leków
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Pakiet nr X - Testy do kontroli sterylizacji
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Pakiet nr XI - Noże do elektrokoagulacji
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Pakiet nr XII - Pojemniki na odczynniki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: Pakiet nr XIII - Sprzet / akcesoria rehabilitacyjne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: Pakiet nr XIV - Czepek do badań EEG
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: Nazwa: Pakiet nr XV - Inne wyroby medyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2206.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cito Innovative Solutions Paweł Kowalewski
Email wykonawcy: am@cito-medical.pl
Adres pocztowy: ul. Kwarciana 1 m 61
Kod pocztowy: 04-045
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1490.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1490.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1490.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 17   
NAZWA: Pakiet nr XVa - Inne wyroby medyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. - nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: