Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Rejonowym w Myszkowie ZP 2/2019

śląskie, Myszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510166194-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-300 Myszków
Ulica
Kwiatkowskiego
Nr telefonu
(034) 315-98-15
Email
zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510166194-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Sąd Rejonowy w Myszkowie: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Rejonowym w Myszkowie ZP 2/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549616-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 64182200000000, ul. Kwiatkowskiego  2, 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (034) 315-98-15, e-mail zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl, faks (034)315-98-95.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Rejonowy w Myszkowie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Rejonowym w Myszkowie ZP 2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w tym gabinetów sędziowskich, sal rozpraw i wszelkich innych pomieszczeń użytkowych i gospodarczych jak również sanitariatów, wind osobowych, ciągów komunikacyjnych (korytarzy oraz schodów) - z wykorzystaniem środków technicznych i chemicznych o profesjonalnej jakości, dostosowanych do powierzchni znajdujących się w Sądzie, które nie spowodują ich zniszczenia i utraty gwarancji w szczególności na urządzenia, meble, drzwi, okna, windy. Usługa sprzątania będzie wykonywana w Sądzie Rejonowym w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021r. w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 22:00 o łącznej powierzchni 3377,58 m2, wraz z serwisem dziennym polegającym na stałym monitorowaniu i utrzymywaniu czystości w Sądzie Rejonowym w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 w dni powszednie w godzinach od 08:30 do 15:30 (łączna powierzchnia 3377,58 m2). Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności sprzątania i utrzymania czystości w trakcie realizacji zamówienia na usługi sprzątania i utrzymania czystości zgodnie z art. 29 ust.4 ustawy PZP pozostawały w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (klauzula społecznościowa).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90911300-9, 98310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325853.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ULISSES SP.ZO.O. S.K.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: AL. WOJSKA POLSKIEGO 113
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: CZĘSTOCHOWA
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 376675.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 376675.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 497722.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie