Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie podkładów betonowych w ramach zakresu robót podobnych w realizowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej...

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510166143-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
Generała Józefa Bema
Nr telefonu
+48556413000, +48556413002
Email
01.elblag@kwpsp.olsztyn.pl, 02.elblag@kwpsp.olsztyn.pl
Strona www
www.straz.elblag.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510166143-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu: Wykonanie podkładów betonowych w ramach zakresu robót podobnych w realizowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP I"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 17081807100000, ul. Generała Józefa Bema  17, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48556413000, +48556413002, e-mail 01.elblag@kwpsp.olsztyn.pl, 02.elblag@kwpsp.olsztyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.straz.elblag.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie podkładów betonowych w ramach zakresu robót podobnych w realizowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP I"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MT.2370.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie podkładów betonowych w ramach zakresu robót podobnych w realizowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP I" Przedmiot główny: CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podbudowy pod posadzkę z betonu B-10 na elemencie P1 (Komenda), P1* (Siłownia z zapleczem), P2 (Garaż i myjnia), P2* (część warsztatowa). Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBÓT: a) PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, na działce nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu Roboty budowlane -podkłady betonowe pod posadzki-budynek główny 2) PROJEKTY: a) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Zakres opracowania: PROJEKT BUDOWLANY b) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: ARCHITEKTURA c) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: KONSTRUKCJA d) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Zakres opracowania: PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH e) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Zakres opracowania: WYTYCZNE AKPiA - INSTALACJE SANITARNE f) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Zakres opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH g) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Zakres opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ WODOCIĄGOWEGO h) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Zakres opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W.U. i TECHNOLOGII i) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: ELEKTRYCZNA j) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: TELETECHNICZNA k) Temat projektu: BUDOWA LINII KABLOWEJ MIEDZIANEJ 50 PAROWEJ TYPU ROZDZIELCZEGO DO Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu Zakres opracowania: PROJEKT TECHNICZNY l) Temat projektu: Budowa przepustu kablowego łączącego kanalizacje kablową Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ELMAN z wewnętrzną kanalizacją kablową KM PSP Elbląg Zakres opracowania: PROJEKT TECHNICZNY m) Temat projektu: BUDOWA LINII OTK 12J relacji: złącze ZD17DA1 ELMAN ul. gen.J. Bema - KM PSP Elbląg ul. Łęczycka 19 Zakres opracowania: PROJEKT TECHNICZNY n) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Stadium projektu: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Branża: DROGOWA o) Temat projektu: Projekt specjalnej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, związanej z budową nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, na działce o nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: ELEKTRYCZNA p) Temat projektu: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGOWA q) Temat projektu: Budowa zjazdów z ul. Łęczyckiej na teren nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, na działce o nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGOWA B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STB 01.01 Roboty budowlane KOD CPV 45000000-7 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg TEMAT OPRACOWANIA: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Łęczyckiej 19, działka o nr ewid. 65/4 w Elblągu. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH "INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE" Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji elektrycznej Montaż rozdzielnic elektrycznych Roboty z zakresie ochrony odgromowej Linie energetyczne kablowe TEMAT OPRACOWANIA: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, na działce o nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 19, działka o nr ewid. 65/4, obręb 19 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Instalacje wodociągowe Sieci wodociągowe Instalacje kanalizacyjne Sieci kanalizacyjne Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacja sprężonego powietrza TEMAT OPRACOWANIA: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, na działce o nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 19, działka o nr ewid. 65/4, obręb 19 Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt A. ppkt 2) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. obejmują cały zakres inwestycji, ale przedmiotem zamówienia jest tylko wykonanie podbudowy pod posadzkę z betonu B-10 na elemencie P1 (Komenda), P1* (Siłownia z zapleczem), P2 (Garaż i myjnia), P2* (część warsztatowa). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia. 1) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 2) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy, dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy do istniejących uwarunkowań. 3) Zamawiający informuje, że powoła Inżyniera Kontraktu do zarządzania, kontroli i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia, końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz do obsługi okresu gwarancyjnego. 4) Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu. 8) Wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 9) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 10) Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia 60 miesięcy gwarancji, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 11) Zamawiający wymaga dokonywać przeglądy gwarancyjne minimum jeden raz w roku przez cały okres gwarancji, lub w przypadku ujawnienia wad częściej niż raz w roku. Wykonawca ponosić będzie koszty wszelkich przeglądów w okresie gwarancyjnym. 14) W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy - Prawo zamówień publicznych. 15) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 16) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 17) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 18) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 19) Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. 20) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.): 1. obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 2. wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 21) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-kontraktowa) oraz przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, przedłużonej o jeden miesiąc, obejmującego: a. ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia, b. ubezpieczenie wobec osób trzecich. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniami ich opłacenia w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96210.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEMBUD GDAŃSK S.A.
Email wykonawcy: przembud@przembud.pl
Adres pocztowy: ul. Litewska 15
Kod pocztowy: 80-719
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 135300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135300.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 6)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (MT.2370.2.2019) udzielonego dnia 13.03.2019 r. był PRZEMBUD GDAŃSK S.A., 80-719 GDAŃSK, ul. LITEWSKA 15. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający poinformował, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego. Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia podstawowego, składało się między innymi wykonanie podkładów betonowych w pomieszczeniu nr 0.35. Zakres robót niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie podkładów betonowych - podbudowy pod posadzkę z betonu B-10 na elemencie P1 (Komenda), P1* (Siłownia z zapleczem), P2 (Garaż i myjnia), P2* (część warsztatowa). Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Wartość szacunkowa zamówienia MT.2370.2.2019 wynosiła 10 990 297,08 zł, w tym wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 6 929 592,80 zł, a wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego wynosiła 4 060 704,28 zł. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 96 210,79 zł. Niniejsze zamówienie, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. PRZEMBUD GDAŃSK S.A., 80-719 GDAŃSK, ul. LITEWSKA 15. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
 
drukuj ogłoszenie