Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na dwie części

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165992-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
146 422 500
Email
zarzad.drogowy.dt@poczta.fm
Strona www
http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165992-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej: Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na dwie części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546663-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 85166528400000, ul. ul. Warszawska  48, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 500, e-mail zarzad.drogowy.dt@poczta.fm, faks 146 422 500.
Adres strony internetowej (url): http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na dwie części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDDT.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na dwie części. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część I: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w miejscowości Gruszów Wielki - etap V km 2+733,07 - 2+784,91 (51,84 mb) strona lewa km 2+761,86 - 2+975,39 (213,53 mb) strona prawa Część II: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w miejscowości Luszowice od szkoły podstawowej do remizy - etap I km 14+136,20 - 14+277,60 (141,4 mb)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111220-6, 45232130-2, 45233222-1, 34922100-7, 45112100-6, 45233330-1, 45233252-0, 45232410-9, 45233253-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska - Sutków w miejscowości Gruszów Wielki - etap V
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu, cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia. W związku z powyższym, w oparciu o przywołane powyżej przepisy, przedmiotowe rozstrzygnięcie jest zasadne.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w miejscowości Luszowice od szkoły podstawowej do remizy - etap I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165607.30
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JRK Produkcja Usługi Handel Jerzy Pasternak
Email wykonawcy: jrk.pasternak@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Szarwarska 13b
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221498.40
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie