Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa parkingu przy stadionie sportowym w Łuczycach

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165929-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Borelowskiego
Nr telefonu
016 6704800 w. 34
Email
gminaprzemysl@home.pl
Strona www
www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165929-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Gmina Przemyśl: Budowa parkingu przy stadionie sportowym w Łuczycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565085-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny 65090029800000, ul. ul. Borelowskiego  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6704800 w. 34, e-mail gminaprzemysl@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminaprzemysl.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa parkingu przy stadionie sportowym w Łuczycach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IG.271.6.ZP.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Roboty przygotowawcze i ziemne ? roboty pomiarowe ? frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km. ? mechaniczne karczowanie pni ? ścinanie drzew piłą mechaniczną ? wywóz karpiny odległość do 2 km ? roboty ziemne (rów wraz z korytem) z transportem urobku ? formowanie i zagęszczenie zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami ? plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie 2. Podbudowa ? mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ? wykonanie podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - RM = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ? wykonanie podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka 0/63 mm), warstw dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ? wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń), warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3. Nawierzchnie ? ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostkę brukową inwestor ma zakupioną, zostanie przekazana wykonawcy podczas przekazania terenu - placu budowy). ? wykonanie ław betonowych pod krawężniki z oporem ? ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm, krawężniki układane na płask (krawężniki inwestor ma zakupione, zostaną przekazane wykonawcy podczas przekazania terenu - placu budowy). ? ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej (krawężniki inwestor ma zakupione, zostaną przekazane wykonawcy podczas przekazania terenu - placu budowy). 4. Zjazd publiczny ? rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm ? wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr 20 cm pod przepust rurowy pod zjazdem ? wykonanie ławy fundamentowej z betonu C10/15 gr. 20 cm ? wykonanie przepustu pod zjazdem z rur PEHD SN 10 kn/m2 o śr. 50 cm ? brukowanie skarp z zalaniem szczelin zaprawą cementową ? umocnieniem skarp i dna rowów płytami ażurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej (przy wlocie i wylocie przepustu) ? mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ? wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka 0/63 mm), warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ? wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń), warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm ? ułożenie nawierzchni z kostki betonowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostkę brukową inwestor ma zakupioną, zostanie przekazana wykonawcy podczas przekazania terenu - placu budowy). ? ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm, krawężniki układane na płask (krawężniki inwestor ma zakupione, zostaną przekazane wykonawcy podczas przekazania terenu - placu budowy). ? ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej (krawężniki inwestor ma zakupione, zostaną przekazane wykonawcy podczas przekazania terenu - placu budowy). 5. Zamontowanie znaków pionowych ? zakup wraz z montażem znaków drogowych (znaki wraz ze słupkami) ? malowanie linii w celu wyznaczenia miejsc postojowych farbą chlorokauczukową 6. Regulacja urządzeń obcych ? regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45223300-9, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146727.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma handlowa An-Stal Anna Chrzan
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lwowska 73
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 130268.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130268.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170571.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie