Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Wykonanie okresowego przeglądu rozszerzonego (5 - letniego) dróg i ulic pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca".

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165858-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
al. Zwycięstwa
Nr telefonu
322 960 600
Email
informatyk@um.sosnowiec.pl
Strona www
www.um.sosnowiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165858-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta: "Wykonanie okresowego przeglądu rozszerzonego (5 - letniego) dróg i ulic pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557416-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540123262-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 27625548200000, ul. al. Zwycięstwa  20, 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 960 600, e-mail informatyk@um.sosnowiec.pl, faks 32 296 06 05.
Adres strony internetowej (url): www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Wykonanie okresowego przeglądu rozszerzonego (5 - letniego) dróg i ulic pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.271.1.76.2019.MW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na "Wykonaniu rozszerzonego (5 letniego) przeglądu okresowego dróg i ulic pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca". 1.Celem przeglądu rozszerzonego stanu technicznego dróg i ulic jest przeprowadzenie i udokumentowanie stanu technicznego grup elementów występujących w korytarzu drogi oraz jej wyposażenia. 2. Prezydent Miasta Sosnowca zarządza drogami i ulicami o długości: a) drogi krajowe - 12 km, w tym 8,3 km dróg dwujezdniowych, b) drogi powiatowe - 100 km, w tym 22 km dróg dwujezdniowych, c) drogi gminne - 237 km, w tym 1,7 km dróg dwujezdniowych, d) drogi wewnętrzne - 32 km.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71631480-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SIGMA PROJEKT MACIEJ MARCZUK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagójskiej nr 7
Kod pocztowy: 04-160
Miejscowość: warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42804.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42804.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121647.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: