Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa nr 2 ? budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń"

wielkopolskie, Piła

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510165636-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-920 Piła
Ulica
Pl. Staszica
Nr telefonu
672 126 210
Email
bzp@um.pila.pl
Strona www
www.pila.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510165636-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Gmina Piła: Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576331-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica  10, 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Roosevelta 12. Zakres prac obejmuje w szczególności: - montaż elementów małej architektury, w tym ławek, stojaków na rowery, stacje naprawy rowerów, stoły do gry w szachy i tenisa ziemnego, - montaż elementów siłowni zewnętrznej, - wymianę utwardzeń syntetycznych wraz z podbudową skoczni w dal, - wykonanie stanowiska do pchnięcia kulą, - wykonanie utwardzeń pod stojaki rowerowe i montaż stojaków rowerowych, - wykonanie piłkochwytów przy boiskach o wys. 8 m, - remont skalniaków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i innych udostępnionych dokumentach, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne roboty budowlane oraz montażowe zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112710-5, 37451000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: