Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166220-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
544 165 397
Email
spzps@data.pl
Strona www
www.bip.powiat.wloclawski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166220-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581587-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 91033295300000, ul. ul. Szpitalna  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 165 397, e-mail spzps@data.pl, faks 544 165 323.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.wloclawski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, obejmująca zakresem: 1. Dostawę i wdrożenie oprogramowania dla części medycznej zgodnie z wyszczególnieniem w dalszej postępowania. 2. Dostawę licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne. 3. Dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego (Serwer, Zestawy komputerowe, serwer NAS z dyskami). 4. Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie nad systemem i pracownikami do momentu pełnego uruchomienia systemu, usuwanie na bieżąco błędów oprogramowania, obsługa bieżącej kontroli oddanego do użytkowania systemu. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników (130 osób) Zamawiającego celem prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. 6. Przeniesienie danych z systemu KS-PPS wykorzystywanego do rozliczeń do nowego systemu z zachowaniem ciągłości rozliczeń. 7. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 1. Zintegrowany system informatyczny powinien umożliwiać obsługiwanie (rejestracja, edm, e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, HZiCh): a. Poradni Specjalistycznych Dla Dzieci i Dorosłych, b. Rehabilitacji Ambulatoryjnej (zabiegi), c. Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci, d. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, e. Poradni Stomatologicznej. 2. Oferowany System powinien być w pełni zintegrowany na poziomie dostarczonych modułów. System powinien pracować na jednej bazie danych. 3. W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, system informatyczny powinien pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 5. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, ciągłą adaptację do wymogów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu KS-PPS do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. 7. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. II. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WOBEC ZAMAWIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO: 1. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z jednej bazy danych zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 2. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie bazodanowe, które pozwoli korzystać z niego odpowiedniej do liczby stanowisk liczbie użytkowników. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze, który dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na oprogramowanie bazodanowe z zapewnieniem asysty technicznej i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy. Dopuszczalne jest dostarczenie licencji ograniczającej praw wykorzystania dostarczonego silnika bazy danych tylko przez oprogramowanie dostawcy. 3. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga by zaoferowany zintegrowany system informatyczny dla części medycznej korzystał z jednorodnej bazy danych ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz ich spójności. 5. System powinien pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 6. System powinien posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 7. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 8. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel (lub równoważnymi) w zakresie eksportu danych. 10. System powinien zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 11. System powinien być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (na piśmie lub w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. 12. System powinien posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System powinien obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. 13. System powinien zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 14. Na stanowiskach użytkowników powinien pracować w środowisku graficznym MS Windows. 15. Wszystkie oferowane moduły muszą pochodzić od tego samego producenta. 16. Powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. 17. Powinien zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. 18. System powinien być wyposażony w bazę leków i preparatów dostępnych i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, która aktualizowana jest w cyklu nie rzadszym niż 30 dni. 19. Powinien być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 20. Powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. 21. Powinien monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. 22. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niż 8 godzin przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 23. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niż 60 godzin. III. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE MODUŁY: A. System: Moduł i ilość licencji: 1. Moduł Rejestracja poradni - 45, 2. Moduł Gabinet lekarski - 30, 3. Moduł Rehabilitacji rejestracja (planowanie) - 5, 4. Moduł Pracowni Rehabilitacyjnej - 5, 5. Moduł Gabinet Okulistyczny - 2, 6. Moduł Stomatologia - 2, 7. Moduł izby przyjęć - 2, 8. Moduł obsługi oddziału - 2, 9. Moduł Wspomagania rozliczeń umów w systemie JGP AOS - 40, 10. Moduł Podpisu elektronicznego (ezla, erecepty, e-skierowania, edm, HZiCh) - 35, 11. Moduł Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 - 1, 12. Moduł Importu z plików xls, W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w SPZPS we Włocławku, obejmująca zakresem: 1. Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) zgodnie z wyszczególnieniem w dalszej postępowania. 2. Dostawę licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne. 3. Dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego (Serwer, Zestawy komputerowe, serwer NAS z dyskami). 4. Usługi wdrożeniowe oraz wsparcie nad systemem i pracownikami do momentu pełnego uruchomienia systemu, usuwanie na bieżąco błędów oprogramowania, obsługa bieżącej kontroli oddanego do użytkowania systemu. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników (130 osób) Zamawiającego celem prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. 6. Przeniesienie danych z systemu KS-PPS wykorzystywanego do rozliczeń do nowego systemu z zachowaniem ciągłości rozliczeń. 7. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z OFEROWANYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. 1. Zintegrowany system informatyczny powinien umożliwiać obsługiwanie (rejestracja, edm, e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, HZiCh): a. Poradni Specjalistycznych Dla Dzieci i Dorosłych, b. Rehabilitacji Ambulatoryjnej (zabiegi), c. Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci, d. Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, e. Poradni Stomatologicznej. 2. Oferowany System powinien być w pełni zintegrowany na poziomie dostarczonych modułów. System powinien pracować na jednej bazie danych. 3. W celu właściwego zintegrowania i osiągnięcia wysokiego poziomu funkcjonalności, system informatyczny powinien pochodzić od jednego producenta. 4. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego zintegrowany system obejmujący moduły i funkcje zgodne z niniejszą SIWZ, wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym, oraz będzie świadczył usługi serwisu szczegółowo określone w dalszej części SIWZ. 5. Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, ciągłą adaptację do wymogów NFZ oraz przepisów prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji oraz udzielanie konsultacji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu KS-PPS do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. 7. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w języku polskim, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. II. OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WOBEC ZAMAWIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA BAZODANOWEGO: 1. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z jednej bazy danych zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 2. Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie bazodanowe, które pozwoli korzystać z niego odpowiedniej do liczby stanowisk liczbie użytkowników. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze, który dostarczy Wykonawca. Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na oprogramowanie bazodanowe z zapewnieniem asysty technicznej i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy. Dopuszczalne jest dostarczenie licencji ograniczającej praw wykorzystania dostarczonego silnika bazy danych tylko przez oprogramowanie dostawcy. 3. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga by zaoferowany zintegrowany system informatyczny dla części medycznej korzystał z jednorodnej bazy danych ze względu na konieczność zapewnienia jednolicie wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz ich spójności. 5. System powinien pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 6. System powinien posiadać mechanizmy gwarantujące spójność danych. 7. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 8. Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. 9. Moduły muszą współpracować z aplikacjami typu MS Word, MS Excel (lub równoważnymi) w zakresie eksportu danych. 10. System powinien zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 11. System powinien być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (na piśmie lub w wersji elektronicznej pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. 12. System powinien posiadać sprawny mechanizm archiwizacji danych. System powinien obsługiwać drukarki atramentowe, laserowe. 13. System powinien zapewniać obsługę wydruków w formacie A4 z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 14. Na stanowiskach użytkowników powinien pracować w środowisku graficznym MS Windows. 15. Wszystkie oferowane moduły muszą pochodzić od tego samego producenta. 16. Powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi. 17. Powinien zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwalać na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. 18. System powinien być wyposażony w bazę leków i preparatów dostępnych i dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, która aktualizowana jest w cyklu nie rzadszym niż 30 dni. 19. Powinien być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 20. Powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. 21. Powinien monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie. 22. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (od momentu zgłoszenia) - nie więcej niż 8 godzin przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 23. Czas usunięcia awarii (liczony od ustalonego czasu reakcji) - nie więcej niż 60 godzin. III. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE MODUŁY: A. System: Moduł i ilość licencji: 1. Moduł Rejestracja poradni - 45, 2. Moduł Gabinet lekarski - 30, 3. Moduł Rehabilitacji rejestracja (planowanie) - 5, 4. Moduł Pracowni Rehabilitacyjnej - 5, 5. Moduł Gabinet Okulistyczny - 2, 6. Moduł Stomatologia - 2, 7. Moduł izby przyjęć - 2, 8. Moduł obsługi oddziału - 2, 9. Moduł Wspomagania rozliczeń umów w systemie JGP AOS - 40, 10. Moduł Podpisu elektronicznego (ezla, erecepty, e-skierowania, edm, HZiCh) - 35, 11. Moduł Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 - 1, 12. Moduł Importu z plików xls,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: