Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540166191-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
ul. Radomska
Nr telefonu
+48412738275
Email
zamowienia@starachowice.eu
Strona www
https://starachowice.eu/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540166191-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Starachowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579479-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Starachowice, Krajowy numer identyfikacyjny 29100989200000, ul. ul. Radomska  45, 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48412738275, e-mail zamowienia@starachowice.eu, faks 41 274-63-05.
Adres strony internetowej (url): https://starachowice.eu/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-13, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 10:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: