Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dowożonych do przedszkoli i szkół Gminy Ożarów w roku szkolnym 2019/2020 .

świętokrzyskie, Ożarów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165499-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-530 Ożarów
Ulica
ul. Stodolna
Nr telefonu
015 8610700 do 702
Email
zastepca@ozarow.pl
Strona www
www.ozarow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165499-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Ożarów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582544-N-2019
Data: 05/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, Krajowy numer identyfikacyjny 54878400000000, ul. ul. Stodolna  1, 27-530  Ożarów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8610700 do 702, e-mail zastepca@ozarow.pl, faks 158 611 136.
Adres strony internetowej (url): www.ozarow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: a) koncesji, zezwolenia licencji lub dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013 roku poz. 21) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie , w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego z wyjątkiem 5.3.1. a, gdzie wykonawca nie może polegać na zdolnościach innych podmiotów
W ogłoszeniu powinno być: a) koncesji, zezwolenia licencji lub dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013 roku poz. 21) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wraz z ksero dowodów rejestracyjnych pojazdów lub innego dokumentu potwierdzającego normę emisji spalin EURO pojazdów wykazanych w formularzu ofertowym c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie , w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego z wyjątkiem 5.3.1. a, gdzie wykonawca nie może polegać na zdolnościach innych podmiotów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-08-13 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-08-14 godzina 08:00

 
drukuj ogłoszenie