Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE WSI SZYMANOWICE, GMINA ZDUNY

łódzkie, Zduny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165321-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
99-440 Zduny
Ulica
1C
Nr telefonu
468 387 590
Email
inwestycje@gminazduny.pl
Strona www
http://bip.ugzduny.nv.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165321-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Zduny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583629-N-2019
Data: 07/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zduny, Krajowy numer identyfikacyjny 55159100000000, ul. 1C  , 99-440  Zduny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 387 590, e-mail inwestycje@gminazduny.pl, faks 468 387 423.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ugzduny.nv.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.ugzduny.nv.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - NIE
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - TAK

 
drukuj ogłoszenie