Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa części eksploatacyjnych do aparatów do znieczulania, respiratorów i układów monitorujących firmy Dräger dla potrzeb Oddziału...

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550165772-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
ul. Królewiecka
Nr telefonu
(055) 2344111
Email
mdudzinska@szpital.elblag.pl
Strona www
www.szpital.elblag.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550165772-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Elbląg: Dostawa części eksploatacyjnych do aparatów do znieczulania, respiratorów i układów monitorujących firmy Dräger dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 17074593000000, ul. ul. Królewiecka  146, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (055) 2344111, e-mail mdudzinska@szpital.elblag.pl, faks 552 345 547.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.elblag.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa części eksploatacyjnych do aparatów do znieczulania, respiratorów i układów monitorujących firmy Dräger dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
Numer referencyjny  33/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa części eksploatacyjnych do aparatów do znieczulania, respiratorów i układów monitorujących firmy Dräger dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. - 38 poz.
II.5) Główny Kod CPV: 33171000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 430895.75
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.1) lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Firma Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz jest serwisantem sprzętu posiadanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, posiada prawo do wyłącznej dystrybucji sprzętu medycznego firmy Dräger na terenie Polski i jest autoryzowanym serwisem sprzętu medycznego firmy Dräger na terenie Polski.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
drukuj ogłoszenie