Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Adaptacja części pomieszczeń SP w Domiechowicach na przedszkole"

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550165592-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Kościuszki
Nr telefonu
44 6325211 w. 34
Email
zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl
Strona www
www.ugbelchatow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550165592-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Bełchatów: "Adaptacja części pomieszczeń SP w Domiechowicach na przedszkole" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bełchatów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064821500000, ul. Kościuszki  13, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 6325211 w. 34, e-mail zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl, faks 446 326 854.
Adres strony internetowej (url): www.ugbelchatow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Adaptacja części pomieszczeń SP w Domiechowicach na przedszkole"
Numer referencyjny  IZ.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja części pomieszczeń SP w Domiechowicach na przedszkole obejmująca zmianę sposobu użytkowania części budynku szkolnego, na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową. Budynek szkolny jest budynkiem dwukondygnacyjnym wykonanym w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem dwuspadowym. Zmiana sposobu użytkowania dotyczy części budynku jednej kondygnacji - parteru, zmian przeznaczenia dwóch sal lekcyjnych i korytarza na pomieszczenia przedszkolne, powiększenie pomieszczeń istniejącego punktu przedszkolnego. 3.2.1. "Adaptacja części pomieszczeń SP w Domiechowicach na przedszkole" Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 92/30 obręb 0001, Bełchatów. 3.2.2 W ramach zmiany sposobu użytkowania części budynku istniejącego planowane są roboty: 1) rozbiórka ścianek działowych gr. 12 cm, 2) wykonanie nowych ścianek gr 12cm, 3) powiększenie otworów drzwiowych, 4) zamurowanie części otworu gr. 24 cm z wstawieniem drzwi przeciwpożarowych, 5) montaż drzwi w miejscu okna, przemieszczenie rur CO i wodno- kanalizacyjnych, 6) usunięcie wykładziny PCV i parkietu, 7) ułożenie wykładziny homogenicznej winylowej, 8) ułożenie płytek ceramicznych w toalecie, 9) malowanie ścian i sufitów, 10) montaż osłon drewnianych na grzejniki w ilości 4 sztuk, 11) wymiana okna PCV na okno o odporności ogniowej, 12) adaptacja oświetlenia i gniazd wtykowych zgodnie z PT, 13) adaptacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w toalecie zgodnie z PT 14) przeniesienie rur CO i wodno-kanalizacyjnych, 3.2.3 Zestawienie powierzchni użytkowej przedszkola. 1) Korytarz 6,80 m² 2) Toaleta 13,32 m² 3) Pomieszczenie socjalne 6,22 m² 4) Magazynek 12,62 m² 5) Sala zajęć 56,79 m² 6) Szatnia 11,13 m² Razem 106,82 m² 3.2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na minimalny okres 36 miesięcy. 3.2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe, przedmiary robót, SST.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111000-8,
45400000-1,
45262000-1,
45453000-7,
45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 150220.35
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-3 a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Gmina Bełchatów, jako Zamawiający, jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. Zgodnie z Uchwałą NR XXXVII/352/2013 Rady Gminy Bełchatów z dnia 5 czerwca 2013 roku, w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka realizuje zadania użyteczności publicznej, tj.: transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, zadania własne gminy oraz inne usługi. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. W spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zamawiający sprawuje nad Spółką kontrolę, odpowiadającej kontroli nad własnymi jednostkami, w szczególności poprzez wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.,  sekretariat@pkgb.pl,  Niedyszyna 40,  97-400,  Belchatów,  kraj/woj. łódzkie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: