Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pomieszczeń na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (posadzki, drzwi, malowanie, wymiana opraw...

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510167160-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510167160-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.
Miasto Inowrocław: Remont pomieszczeń na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (posadzki, drzwi, malowanie, wymiana opraw elektrycznych)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550149169-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (posadzki, drzwi, malowanie, wymiana opraw elektrycznych)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.271.1.38.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (posadzki, drzwi, malowanie korytarza, wymiana opraw elektrycznych), w tym: 1) wymiana posadzek; 2) przybicie podłóg płyt pilśniowych z zapastowaniem; 3) warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej; 4) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, o bardzo wysokiej intensywności użytkowania, do szkół; 5) wymiana drzwi; 6) wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych, ościeżnica montowa " na mokro"; 7) wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych; 8) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian; 9) progi i listwy osłaniające aluminiowe; 10) wywóz materiałów; 11) wywiezienie gruzu; 12) malowanie korytarza; 13) zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi; 14) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, likwidacja nierówności; 15) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi matt tynków wewnętrznych ścian z dodatkowym gruntowaniem lecz bez szpachlowania; 16) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, ścian; 17) jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych; 18) wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowych względnie z tworzyw sztucznych 2x40W 6.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45430000-0, 45440000-3, 45421100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 234567.43
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,REKO'' s.c Waldemar Wielich i Eugeniusz Kuzak
Email wykonawcy: wielich_kuzak_reko@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Marcinkowskiego 84 A
Kod pocztowy: 88-100
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 277102.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 277102.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 277102.38
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 62 ust1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb negocjacji bez ogłoszenia zastosowano na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiotowe zamówienie zostało poprzedzone wykonaniem robót rozbiórkowych a ich wykonawca nie może ich kontynuować. Pozostały zakres robót wymaga co najmniej 7 tygodniowego okresu. Pomieszczenia klasowe i korytarze muszą być gotowe na przyjecie uczniów od 2 września br. Dokończenie remontu jest pilną potrzebą i Miasto ma obowiązek jego zapewnienia.
 
drukuj ogłoszenie