Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-408/19

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510166810-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-059 Kraków
Ulica
Al. Mickiewicza
Nr telefonu
(12)6173595
Email
dzp@agh.edu.pl
Strona www
http://www.dzp.agh.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510166810-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica: Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-408/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572987-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 15770000000000, ul. Al. Mickiewicza  30, 30-059  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail dzp@agh.edu.pl, faks (12)6173595.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.agh.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-408/19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KC-zp.272-408/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 45410000-4 Tynkowanie; 45442100-8 Roboty malarskie; 45262321-7 Wyrównywanie podłóg; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30 w Krakowie. Zakres prac obejmuje salę wykładową nr 31 położoną na poziomie wysokiego parteru, w części centralnej pawilonu A-0 wraz z pomieszczeniami, przez które prowadzone będą kanały wentylacyjne na poziom dachu oraz fragment dachu. Przebudowa sali obejmuje również wszystkie instalacje wewnętrzne oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania): ? robót demontażowych ? robót murarskich ? robót konstrukcyjnych ? robót malarskich ? robót montażowych ? robót instalacyjnych zakresie instalacji sanitarnych: wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, ? robót instalacyjnych zakresie instalacji elektrycznych: oświetlenia, gniazd, sieci strukturalnych , AV Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci "GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; b) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci "GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedna osobę. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214400-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 1 162 500,00 zł brutto. Oferta z najniższym kosztem wynosi: 1 494 750,00 zł brutto. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia przekracza o: 332 250,00 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: