Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska - Meissnera ? Jana Pawła II ? Jelitkowski Dwór" - w ramach Budżetu Obywatelskiego2018.

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510166578-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
ul. Żaglowa
Nr telefonu
583 205 100
Email
sekretariat@drmg.gdansk.pl
Strona www
www.drmg.gdansk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510166578-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska - Meissnera - Jana Pawła II - Jelitkowski Dwór" - w ramach Budżetu Obywatelskiego2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562432-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540141583-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000000, ul. ul. Żaglowa  11, 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska - Meissnera - Jana Pawła II - Jelitkowski Dwór" - w ramach Budżetu Obywatelskiego2018.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/095/2019/TK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: "Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska - Meissnera - Jana Pawła II- Jelitkowski Dwór" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.Wykonanie robot budowlanych obejmuje działki nr 71/3, 71/5, 72/2, obręb 21 i 59, 40 obręb 0033 w Gdańsku. 2. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) prace rozbiórkowe i przygotowawcze 2) zabezpieczenie istniejących drzew 3) wycinkę drzew i krzewów 4) nasadzenia zastępcze pielęgnacja zieleni w okresiepierwszych 2 lat obowiązywania gwarancji jakości tj. podlewanie, wymiana uschniętych roślin. 5)roboty ziemne; 6) ułożenie rur ochronnych dla przyszłościowego oświetlenia; 7) wykonanieprojektowanych nawierzchni; 8) wykonanie elementów małej architektury; 9) humusowanie; 10)tablica informacyjna. Uwaga: Do realizacji został wskazany I Etap zadania obejmujący odcinek odKM 0+315 do KM 0+631 (od istniejącego chodnika usytuowanego na wysokości osiedla "CzteryŻagle" do ul. Jelitkowski Dwór) dokładny zakres wskazany do realizacji - Etap I, stanowi załącznik nr1 do OPZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45111000-8, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 235518.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PBH JUMARSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy: biuro@pbh-jumar.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. Stanisława Skalskiego 2
Kod pocztowy: 83-004
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289687.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287687.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 499500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: