Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-08-2019
Numer ogłoszenia
584695-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Puszkina
Nr telefonu
95 7204964, 667659201
Email
logw@poczta.onet.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 584695-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1: Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 21020315000000, ul. ul. Puszkina  31 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7204964, 667659201, e-mail logw@poczta.onet.pl, faks 957 204 842.
Adres strony internetowej (URL): www.zso1.edu.gorzow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zso1.edu.gorzow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zso1.edu.gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zso1.edu.gorzow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Numer referencyjny: ZS01/20/155/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby sal edukacyjnych. Pomieszczenia znajdują się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Puszkina 31. Budynek zlokalizowany jest na działce nr ewid. 559, jednostka ewidencyjna 86101_M Gorzów Wielkopolski, Obręb 0004-Staszica. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Zakres prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczenia nr 3 1) Wykonanie ścianki wydzielającej pomieszczenia . Ścianka działowa zaprojektowana w systemie lekkim SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W na konstrukcji z profili W 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu D o grubości 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną o wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej Rw = 49 dB RA1 = 48 dB. Wymagany zgodnie z normą PN-B- 02151-3:1999 współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi RA1 =45 dB. 2) Poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości ościeży 100 cm ( wyjście na korytarz ) Osadzenie nowej stolarki drzwiowej, pełnej, w kolorze białym o współczynniku izolacyjności akustycznej RA1 = 35 dB. 3) Wykonanie tynków gipsowych dwuwarstwowych 4) Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej z wykorzystaniem przewodu wentylacyjnego znajdujących się w sąsiednim pomieszczeniu. 5) Wykonanie instalacji elektrycznej: a) instalacji gniazd 230V ogólnych i dedykowanych, wypustów zasilania 230V/400V dla urządzeń podstawowych i dedykowanych, b) instalacji oświetlenia wewnętrznego, c) instalacji przeciwprzepięciowej, wyrównawczej, przeciwporażeniowej, d) instalacji sieci LAN 6) Malowanie farbami w kolorze białym - farby lateksowe akrylowo - kompozytowe przeznaczone do obiektów szkolnych. Farby muszą charakteryzować się brakiem plastyfikatorów , konserwantów , rozpuszczalników , trwałość kolorów , zmywalność , odporność na szorowanie ( 4000 cykli ). B. Zakres robót budowlanych - przebudowa i dostosowanie do nowej funkcji pomieszczeń gospodarczych. 1) Wyburzenie części ścian wewnętrznych gr.12 cm , 8 cm oraz 32 cm wg. układu na rzucie. 2) Zamurowanie otworu w ścianie gr.32 cm cegłą pelną na zaprawie cem.-wap. 3) Ścianki działowe zaprojektowana w systemie lekkim SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W na konstrukcji z profili W 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu D o grubości 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną o wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej Rw = 49 dB RA1 = 48 dB. Wymagany zgodnie z normą PN-B- 02151-3:1999 współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi RA1 =45 dB. 4) Płytki gresowe o wymiarach 40 x 40 cm w kolorze szarym układane na kleju. Fuga - ciemny popiel. 5) Posadzki klas Winigam lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych z rulonu o stopniu ścieralności R 8 6) Tynki we wszystkich pomieszczeniach gipsowe dwuwarstwowe 7) Okładziny ścian wc i przedsionków - płytki gresowe do pełnej wysokości 8) Wykonanie obudowy przewodów ( rur spiro ) płytą GK na ruszcie z profili zimnogiętych C 50 mm ( grubość blachy 0,6 mm ) 9) Sufit - panele akustyczne pochłaniające gr.30 mm o współczynniku pochłaniania dźwięku ?w > 0.95 Ściany - płyta z dźwiękochłonnych paneli ściennych od wysokości 100 cm do 220 cm ?w > 0.95 10) Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna - płycinowa pełna . Wskaźnik izolacyjności akustycznej drzwi RA1 = 35 dB . W pomieszczeniach wc z kratką nawiewną o powierzchni min.0,022 m2. 11) Wentylacja wyciągowa za pomocą wentylatorów dachowych RF-2-125,nawiewna za pomocą nawietrzaków okrągłych ? 170 mm w ścianach na wysokości 30 cm od podłogi z grzałką i filtrem NOGS150A W łazienkach - wentylator łazienkowy SILENT-200 lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych. 12) Wykonanie instalacji elektrycznych: a) instalacji gniazd 400V i 230V, wypustów 400v i 230V dla urządzeń podstawowych i dedykowanych, b) instalacji oświetlenia wewnętrznego sal lekcyjnych i zaplecza, c) oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, zewnętrzne elewacyjne, d) instalację zasilania wentylatorów kanałowych i ściennych, e) instalację zasilania nagrzewnic nawiewników, f) instalacje połączeń wyrównawczych, g) instalacji teleinformatycznej multimedialnej w salach lekcyjnych, h) budowę systemu alarmowego I instalację głośnikową, i) instalację LAN /WIFI, j) instalacje ochrony przeciwporażeniowej 13) PRACE TERMOMODERNIZACYJNE a) NA STROPODACHU (U = 0,18 W/m2K): ? usunięcie wszystkich warstw do konstrukcji ( papa , szlichta cementowa , żużel paleniskowy, suprema ), ? ułożenie nowych warstw : papa nawierzchniowa zgrzewalna papa podkładowa samoprzylepna izolacja termiczna styropian EPS 200 gr.25 cm papa paroizolacyjna zgrzewalna lub folia PE bitumiczny preparat gruntujący ( w przypadku papy ) istniejący strop gęstożebrowy tynk gipsowy gr.1 ,0 cm, ? Wykonanie kominków odpowietrzających dla stropodachu w ilości 1 kominek na 35-40 m2 powierzchni dachu w rozstawie ok. 6 m .Kominki muszą być wykonane z termoplastycznego polietylenu (TPE) lub polipropylenu (PP). , mieć średnicę 60÷75 mm i wysokości w granicach 200÷300 mm, UWAGA : W celu spełnienia podziału na strefy pożarowe dwa okna w sali gimnastycznej znajdujące się od strony budynku z salami muszą być wymienione na okna metalowe z szybą z Pyranu lub równoważną o nie gorszych parametrach technicznych o odporności ogniowej EI 60 lub zamurowane. b) NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ( U = 0,23 W/m2K): ? powłoka malarska cienkowarstwowa wyprawa tynkarska termoizolacja styropian EPS 70-032 gr.15 cm istniejąca ściana z bloczka gr.44 cm i 28 cm tynk gipsowy gr.1,5 cm UWAGA: należy skuć węgarki i wykonać ze styropianu EPS 70 gr 5 cm ścian pomiędzy garażem c) NA POSADZKACH ( U = 0,30 W/m2K): ? rozebranie podłogi drewnianej w pomieszczeniach nr. 001, 002, 003 skucie posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 005, 006, 007 ? ułożenie nowych warstw: pomieszczenia mokre wc - płytki gresowe na kleju gr.2 cm klasy, komunikacja, szatnia - winigam podkład betonowy gr.5 cm warstwa ochronna z folii PE termoizolacja styropian twardy EPS 100 - 031 gr. 25 cm wyrównane podłoże istniejący podkład betonowy, d) NA FUNDAMENTACH : skucie i wykonanie nowego tynku cementowego gr.2 cm osłona z folii kubełkowej styrodur XPS AQUA LAMBDA 0,036 gr.10 cm lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych do głębokości 100 cm izolacja przeciwwilgociowa masą (np KMB) lub papa asfaltowa na podkładzie gruntowanym emulsją asfaltową 14) KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA Malowanie farbami w kolorze białym - farby lateksowe akrylowo - kompozytowe przeznaczone do obiektów szkolnych. Farby muszą charakteryzować się brakiem plastyfikatorów , konserwantów , rozpuszczalników , trwałość kolorów , zmywalność , odporność na szorowanie ( 4000 cykli ). 15) Kolorystyka elewacji wg. próbnika CAPAROLA GIMSTER 90 L93-C14 H85 GIMSTER 105 L85-C40 H85 MAGMA 135 L63 C34 H 37, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych, 16) Daszek szklany o wymiarach 200 cm x 110 cm na trzech podporach ze stali nierdzewnej aisi 304 rura ? 42 lub profilkwadrat 40 x 40 - szkło - szyba przezroczyste , hartowana VSG 5,5,4 mm 17) Wszystkie opierzenia, rynny oraz rury spustowe wykonać jako nowe z blachy stalowej gr.0.56 mm powlekanej w kolorze ciemny popiel. Dotyczy to także połączenia budynku z salą gimnastyczną. 18) OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Za pomocą kinkietów typ LED IP65 w układzie tubusa. 19) WYCIERACZKI Aluminiowe zewnętrzna i wewnętrzna o wymiarach 60 x 40, zewnętrzna z profilem najazdowym, wewnętrzna z wkładką szczotkową.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45111200-0
45111300-1
45262500-6
45331210-1
45410000-4
45421000-4
45421146-9
45430000-0
45431100-8
45431000-7
45432000-4
45443000-4
45442100-8
45210000-2
45261000-4
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
70

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonał należycie: co najmniej jedną (1) robotą budowlaną obejmujące swoim zakresem roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto, Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie, w szczególności, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj: a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, oraz 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami . b. Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadająca co najmniej: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c. Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca co najmniej: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wynikające z art. 22 i 24 ustawy PZP 2) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie 2) Wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2) Wykaz robót 3) Wykaz osób 4) Odpis z właściwego rejestru
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) TER
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 85 1020 1967 0000 8402 0173 0381 z dopiskiem: "Wadium - wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. "Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim". 4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego na ręce pracownika Sekretariatu, a kopię wpiąć do oferty lub oryginał dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin wykonania zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: A. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, 2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 3) jeżeli powstanie konieczność lub możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji technicznej, d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalność, e) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego. B. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 1) wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, 3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 4) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, 5) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 7) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 8) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, 9) wystąpieniu "siły wyższej" opisanej w § 13 poniżej. 10) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2) - 3) niniejszego paragrafu, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 11) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego, C. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmian umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie