Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi kompleksowej obsługi prawnej oraz windykacji należności

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540168461-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
54-049 Wrocław
Ulica
Gen. A. E. Fieldorfa
Nr telefonu
71 306 44 19
Email
zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Strona www
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540168461-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581024-N-2019
Data: 31/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa  2, 54-049  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.
Adres strony internetowej (url): http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej dwie usługi (umowy o pracę lub cywilnoprawne) odpowiadające swym rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie kompleksowej obsługi prawnej - nie dotyczy usługi windykacji wierzytelności, w szpitalu udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, posiadającym min. 5 Oddziałów każdy o innej specjalizacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku umów trwających umowy te zostały zawarte w terminie co najmniej 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie ze wzorem Zamawiającego, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie obsługi prawnej, tj. co najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze, wpisanymi na listę Radców Prawnych / Adwokatów, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w stacjonarnej kompleksowej obsłudze prawnej - nie dotyczy usługi windykacji wierzytelności, w szpitalu udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, posiadającym min. 5 Oddziałów każdy o innej specjalizacji - zgodnie ze wzorem Zamawiającego, c) oświadczenie Wykonawcy, że posiada minimum roczne doświadczenie w windykacji należności w przynajmniej jednym podmiocie leczniczym - zgodnie ze wzorem Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej dwie usługi (umowy o pracę lub cywilnoprawne) odpowiadające swym rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie kompleksowej obsługi prawnej - nie dotyczy usługi windykacji wierzytelności, w szpitalu udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, posiadającym min. 5 Oddziałów każdy o innej specjalizacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku umów trwających umowy te zostały zawarte w terminie co najmniej 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie ze wzorem Zamawiającego, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie obsługi prawnej, tj. co najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze, wpisanymi na listę Radców Prawnych / Adwokatów, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w stacjonarnej kompleksowej obsłudze prawnej - nie dotyczy usługi windykacji wierzytelności, w szpitalu udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, posiadającym min. 5 Oddziałów każdy o innej specjalizacji - zgodnie ze wzorem Zamawiającego, z zastrzeżeniem (jeżeli dotyczy), że w ww. wykazie winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę osoby spełniające kryterium dodatkowe (zgodnie z Rozdziałem XX pkt. 1 ad) 2 SIWZ), c) oświadczenie Wykonawcy, że posiada minimum roczne doświadczenie w windykacji należności w przynajmniej jednym podmiocie leczniczym - zgodnie ze wzorem Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta musi zawierać: a) "Ofertę Wykonawcy" - zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), c) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VI SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta musi zawierać: a) "Ofertę Wykonawcy" - zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), c) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VI SIWZ, e)w celu otrzymania punków dodatkowych, Wykonawca przedkłada wypełniony "WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ (NIE DOTYCZY USŁUGI WINDYKACJI NALEŻNOŚCI)" (wg wzoru Zamawiającego), zgodnie z Rozdziałem XX pkt. 1 SIWZ ;Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych oraz ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. 41 1020 5226 0000 6302 0577 3991 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna Wykonawca winien dołączyć do oferty kopię dokumentu, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5 rozdziału XI SIWZ, oraz oryginał dokumentu w obwolucie foliowej, nie numerowany i nie parafowany. 5. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 niniejszego rozdziału. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed terminem składania ofert. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu (dnia i godziny)składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych oraz ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. 41 1020 5226 0000 6302 0577 3991 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna Wykonawca winien dołączyć do oferty kopię dokumentu, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5 rozdziału XI SIWZ, oraz oryginał dokumentu w obwolucie foliowej, nie numerowany i nie parafowany. 5. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 niniejszego rozdziału. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed terminem składania ofert. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 13:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: