Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

łódzkie, Skierniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540168070-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
96-100 Skierniewice
Ulica
ul. Konstytucji 3 Maja
Nr telefonu
+48468332021
Email
zamowienia.publiczne@inhort.pl
Strona www
www.inhort.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540168070-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Skierniewice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579870-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Ogrodnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 10102334200000, ul. ul. Konstytucji 3 Maja  1/3, 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48468332021, e-mail zamowienia.publiczne@inhort.pl, faks +48468333228.
Adres strony internetowej (url): www.inhort.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.2
W ogłoszeniu jest: Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wymóg przedłożenia dokumentów dotyczy przypadku, gdy Wykonawca oferuje materiały eksploatacyjne, które nie są materiałami zalecanymi przez producenta urządzenia. Informacje o materiałach eksploatacyjnych zalecanych przez producenta urządzenia zostały zawarte w kolumnie 4 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ "Formularz oferty". Dokumenty muszą potwierdzać: 1. zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001:2015 lub równoważną cyklu produkcyjnego materiału eksploatacyjnego, 2. wydajność określoną zgodnie z normą: 1) ISO/IEC 19752 lub równoważną w odniesieniu do kaset z tonerem do monochromatycznych urządzeń drukujących, 2) ISO/IEC 19798 lub równoważną w odniesieniu do kaset z tonerem do kolorowych urządzeń drukujących, 3. wydajność wkładów atramentowych drukujących określoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną oraz ISO/IEC 24712 lub równoważną. Dokumentami, o których mowa są: a) certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane materiały eksploatacyjne odpowiadają wymienionym normom, c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.2 i 5.3 muszą być wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający akredytację w zakresie badania jakości materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie parametry określające sposób przeprowadzenia badania powinny znaleźć się w dokumencie. UWAGI: ? Potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 5.2 i 5.3 odnosi się do spełnienia przez oferowane materiały eksploatacyjne minimalnej wydajności określonej w załączniku nr 2 do SIWZ "Formularz oferty" mierzonej liczbą wydrukowanych stron, w wyniku badania przeprowadzonego w warunkach właściwych wskazanej normie (opis równoważności norm), przy przeprowadzeniu testów z użyciem najnowszego - aktualnego sterownika dla danego urządzenia oraz w zakresie modeli wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ "Formularz oferty" urządzeń, do których materiały eksploatacyjne są dedykowane. ? Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, b lub c złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ? Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w lit. a, b lub c może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. ? W przypadku gdy Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, b lub c przekłada dokumenty, o których mowa w odnośniku 2 lub 3 Uwag, dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego muszą potwierdzać obiektywne przeprowadzenie badań przez jednostkę niezależną od Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wymóg przedłożenia dokumentów dotyczy przypadku, gdy Wykonawca oferuje materiały eksploatacyjne, które nie są materiałami zalecanymi przez producenta urządzenia. Informacje o materiałach eksploatacyjnych zalecanych przez producenta urządzenia zostały zawarte w kolumnie 4 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ "Formularz oferty". Dokumenty muszą potwierdzać: 1. zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001:2015 lub równoważną cyklu produkcyjnego materiału eksploatacyjnego, 2. wydajność określoną zgodnie z normą: 1) ISO/IEC 19752 lub równoważną w odniesieniu do kaset z tonerem do monochromatycznych urządzeń drukujących, 2) ISO/IEC 19798 lub równoważną w odniesieniu do kaset z tonerem do kolorowych urządzeń drukujących, 3. wydajność wkładów atramentowych drukujących określoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną oraz ISO/IEC 24712 lub równoważną. Dokumentami, o których mowa są: a) certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane materiały eksploatacyjne odpowiadają wymienionym normom, c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.2 i 5.3 muszą być wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający akredytację w zakresie badania jakości materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie parametry określające sposób przeprowadzenia badania powinny znaleźć się w dokumencie. UWAGI: ? Potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 5.2 i 5.3 odnosi się do spełnienia przez oferowane materiały eksploatacyjne minimalnej wydajności określonej w załączniku nr 2 do SIWZ "Formularz oferty" mierzonej liczbą wydrukowanych stron, w wyniku badania przeprowadzonego w warunkach właściwych wskazanej normie (opis równoważności norm), przy przeprowadzeniu testów z użyciem najnowszego - aktualnego sterownika dla danego urządzenia. ? Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, b lub c złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ? Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w lit. a, b lub c może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. ? W przypadku gdy Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, b lub c przekłada dokumenty, o których mowa w odnośniku 2 lub 3 Uwag, dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego muszą potwierdzać obiektywne przeprowadzenie badań przez jednostkę niezależną od Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-13, godzina: 14:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-16, godzina: 12:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: