Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarządzanie samorządową instytucją kultury wpisaną pod numerem 2 w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nazwą Kujawskie Centrum...

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168302-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. F. D. Roosevelta
Nr telefonu
523 555 250
Email
zamowienia@inowroclaw.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168302-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Miasto Inowrocław: Zarządzanie samorządową instytucją kultury wpisaną pod numerem 2 w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nazwą Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566453-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540132515-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Inowrocław, Krajowy numer identyfikacyjny 59636900000000, ul. ul. F. D. Roosevelta  36, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 250, e-mail zamowienia@inowroclaw.pl, faks 523 555 233.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zarządzanie samorządową instytucją kultury wpisaną pod numerem 2 w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nazwą Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.271.1.33.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, zwane dalej "Centrum" w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności obowiązek strategicznego i bieżącego zarządzania Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Centrum, w oparciu o strategię rozwoju miasta Inowrocławia do 2020 r., zawartego w niej sposobu realizowania polityki kulturalnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zarządzania Centrum zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018 poz. 1983) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869) i statutem Centrum; 2) zapewnienia zrealizowania przez Centrum zaplanowanego programu działania instytucji kultury; 3) zarządzania centrum z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami zarządzania i ekonomii; 4) właściwego zorganizowania pracy, w tym polityki kadrowej Centrum w sposób umożliwiający sprawną realizację przedmiotu zamówienia; 5) podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych; 6) podejmowania działań w celu rozwoju działalności Centrum, zgodnie ze strategią rozwoju miasta Inowrocławia do 2020; 7) podejmowania działań w celu maksymalnego wykorzystania mienia Centrum; 8) zwiększania przychodów ze sprzedaży usług własnych Centrum; 9) racjonalizacji wydatków i niedopuszczenia do przekroczenia wysokości kosztów określonych w planie finansowym zatwierdzonym przez Organizatora; 10) uzyskanie wyniku finansowego Centrum w danym roku nie gorszego niż za rok poprzedni. 11) przedkładanie Prezydentowi Miasta Inowrocławia: a) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za pierwsze półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych - do 19 lipca roku budżetowego; b) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki (w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym) - do 28 lutego następnego po roku budżetowym; c) rocznego sprawozdania finansowego - nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.) oraz Radzie Miejskiej Inowrocławia d) sprawozdania z działalności Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, w szczególności z wykonania zadań określonych w rozdziale 2 uchwały nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu - do końca I kwartału roku następującego po roku, za który jest ono składane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 75000000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 302722.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Wsparcia Kultury Tomasz Maliszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bydgoszcz ul. Marii Konopnickiej 29/28
Kod pocztowy: 85-124
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 380916.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380916.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 380916.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie